Chuyển date thành String trong JavaScript theo giờ địa phương | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển date thành String trong JavaScript theo giờ địa phương

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách chuyển date thành String trong JavaScript theo giờ địa phương. Bạn sẽ học được cách sử dụng các phương thức thành viên trong đối tượng Date để chuyển date thành String trong JavaScript theo giờ địa phương sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp để chuyển date thành String trong JavaScript theo giờ địa phương như sau:

  • Phương thức toLocaleString (): chuyển ngày tháng và thời khắc thành String theo giờ địa phương
  • Phương thức toLocaleDateString (): chuyển ngày tháng thành String theo giờ địa phương
  • Phương thức toLocaleTimeString (): chuyển thời khắc thành String theo giờ địa phương

Chuyển date thành String trong JavaScript theo giờ địa phương bằng toLocaleString

Phương thức toLocaleString là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy ngày tháng và thời khắc theo giờ địa phương để chuyển thành String từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng toLocaleString để chuyển date thành String trong JavaScriptt với cú pháp sau đây.

date_instance.toLocaleString(locale [, option]);

Trong đó date_instance là date instance chứa thông tin thời gian, locale là tên địa phương , và option là một số thiết lập nâng cao.

Phương thức toLocaleString sẽ trả về các giá trị ngày tháng và thời khắc theo giờ địa phương, dưới dạng một chuỗi String, như ví dụ sau đây:

let d = new Date('2019-10-08');

console.log(d.toLocaleString());
// 2019/10/8 9:00:00

console.log(d.toLocaleString('vi-VN'));
// 09:00:00, 8/10/2019

console.log(d.toLocaleString('en-US'));
// 10/8/2019, 9:00:00 AM

console.log(d.toLocaleString('ja-JP'));
// 2019/10/8 9:00:00

console.log(d.toLocaleString('zh-CN'));
// 2019/10/8 上午9:00:00

console.log(d.toLocaleString('fr-FR'));
// 08/10/2019, 09:00:00

Chuyển date thành String trong JavaScript bằng toLocaleDateString

Phương thức toLocaleDateString là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy ngày tháng theo giờ địa phương để chuyển thành String từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng toLocaleDateString để chuyển date thành String trong JavaScriptt với cú pháp sau đây.

date_instance.toLocaleDateString(locale [, option]);

Trong đó date_instance là date instance chứa thông tin thời gian, locale là tên địa phương , và option là một số thiết lập nâng cao.

Phương thức toLocaleDateString sẽ trả về giá trị ngày tháng theo giờ địa phương, dưới dạng một chuỗi String, như ví dụ sau đây:

let d = new Date('2019-10-08');

console.log(d.toLocaleDateString());
// 2019/10/8

console.log(d.toLocaleDateString('vi-VN'));
// 8/10/2019

console.log(d.toLocaleDateString('en-US'));
// 10/8/2019

console.log(d.toLocaleDateString('ja-JP'));
// 2019/10/8

console.log(d.toLocaleDateString('zh-CN'));
// 2019/10/8

console.log(d.toLocaleDateString('fr-FR'));
// 08/10/2019

Chuyển date thành String trong JavaScript theo giờ địa phương bằng toLocaleTimeString

Phương thức toLocaleTimeString là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy thời khắc theo giờ địa phương để chuyển thành String từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng toLocaleTimeString để chuyển date thành String trong JavaScriptt với cú pháp sau đây.

date_instance.toLocaleTimeString(locale [, option]);

Trong đó date_instance là date instance chứa thông tin thời gian, locale là tên địa phương , và option là một số thiết lập nâng cao.

Phương thức toLocaleTimeString sẽ trả về giá trị thời khắc theo giờ địa phương, dưới dạng một chuỗi String, như ví dụ sau đây:

let d = new Date('2019-10-08');

console.log(d.toLocaleTimeString());
// 9:00:00

console.log(d.toLocaleTimeString('vi-VN'));
// 09:00:00

console.log(d.toLocaleTimeString('en-US'));
// 9:00:00 AM

console.log(d.toLocaleTimeString('ja-JP'));
// 9:00:00

console.log(d.toLocaleTimeString('zh-CN'));
// 上午9:00:00

console.log(d.toLocaleTimeString('fr-FR'));
// 09:00:00

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách chuyển date thành String trong JavaScript theo giờ địa phương rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/date-object-trong-javascript/chuyen-date-thanh-string-trong-javascript-theo-locale/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.