Chuyển date thành String trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển date thành String trong JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách chuyển date thành String trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng các phương thức thành viên trong đối tượng Date để chuyển date thành String trong JavaScript sau bài học này.

Chúng ta có 5 phương pháp để chuyển date thành String trong JavaScript như sau:

  • Phương thức toString(): chuyển ngày tháng và thời khắc thành String
  • Phương thức toDateString(): chuyển ngày tháng thành String
  • Phương thức toTimeString(): chuyển thời khắc thành String
  • Phương thức toUTCString(): chuyển ngày tháng và thời khắc thành String theo múi giờ UTC
  • Phương thức toJSON(): chuyển ngày tháng và thời khắc thành String theo múi giờ UTC với chuẩn ISO 8601

Chuyển date thành String trong JavaScript bằng toString

Phương thức toString là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy ngày tháng và thời khắc theo múi giờ local để chuyển thành String từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng toString để chuyển date thành String trong JavaScriptt với cú pháp sau đây.

date_instance.toString();

Phương thức toString sẽ trả về các giá trị ngày tháng và thời khắc theo múi giờ local, dưới dạng một chuỗi String, như ví dụ sau đây:

let d = new Date('2019-10-08');

let str_d = d.toString();
console.log(str_d);
//Tue Oct 08 2019 09:00:00 GMT+0900

Chuyển date thành String trong JavaScript bằng toDateString

Phương thức toDateString là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy ngày tháng theo múi giờ local để chuyển thành String từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng toDateString để chuyển date thành String trong JavaScriptt với cú pháp sau đây.

date_instance.toDateString();

Phương thức toDateString sẽ trả về giá trị ngày tháng theo múi giờ local, dưới dạng một chuỗi String, như ví dụ sau đây:

let d = new Date('2019-10-08');

let str_d = d.toDateString();
console.log(str_d);
//Tue Oct 08 2019

Chuyển date thành String trong JavaScript bằng toTimeString

Phương thức toTimeString là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy thời khắc theo múi giờ local để chuyển thành String từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng toTimeString để chuyển date thành String trong JavaScriptt với cú pháp sau đây.

date_instance.toTimeString();

Phương thức toTimeString sẽ trả về giá trị thời khắc theo múi giờ local, dưới dạng một chuỗi String, như ví dụ sau đây:

let d = new Date('2019-10-08');

let str_d = d.toTimeString();
console.log(str_d);
//09:00:00 GMT+0900

Chuyển date thành String trong JavaScript bằng toUTCString

Phương thức toUTCString là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy ngày tháng và thời khắc theo múi giờ UTC để chuyển thành String từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng toUTCString để chuyển date thành String trong JavaScriptt với cú pháp sau đây.

date_instance.toUTCString();

Phương thức toUTCString sẽ trả về các giá trị ngày tháng và thời khắc theo múi giờ UTC, dưới dạng một chuỗi String, như ví dụ sau đây:

let d = new Date('2019-10-08');

let str_d = d.toUTCString();
console.log(str_d);
//Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 GMT

Chuyển date thành String trong JavaScript bằng toJSON

Phương thức toJSON là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy ngày tháng và thời khắc theo múi giờ UTC để chuyển thành String theo định dạng ISO 8601 từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng toJSON để chuyển date thành String trong JavaScriptt với cú pháp sau đây.

date_instance.toJSON();

Phương thức toJSON sẽ trả về các giá trị ngày tháng và thời khắc theo múi giờ UTC, dưới định dạng ISO 8601 của một chuỗi String , như ví dụ sau đây:

let d = new Date('2019-10-08');

let str_d = d.toJSON();
console.log(str_d);
//2019-10-08T00:00:00.000Z

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách chuyển date thành String trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/date-object-trong-javascript/chuyen-date-thanh-string-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.