Lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách Lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng các phương thức có sẵn trong đối tượng Date để lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript sau bài học này.

Chúng ta có 2 phương pháp lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript như sau:

  • Lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript bằng hàm new Date
  • Lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript bằng hàm Date

Lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript bằng hàm new Date

Trong bài Khai báo date trong JavaScript chúng ta đã biết hàm new Date có tác dụng khai báo/tạo date instance chứa ngày giờ tại thời điểm hiện tại. Ứng dụng hàm này chúng ta có thể đơn giản lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript như sau:

let d = new Date();

console.log(d.toUTCString());
//Wed, 22 Dec 2021 00:40:12 GMT

Sau khi đã tạo được date instance chứa thông tin ngày giờ rồi, bằng cách sử dụng các phương thức thành viên như getFullYear(), getMonth(), getDay và getDate() mà chúng ta đã học trong bài Lấy ngày tháng năm trong JavaScript, chúng ta hoàn toàn có thể lấy lần lượt các thông tin về thời gian và viết nó ra theo ý mình muốn.

Ví dụ, chúng ta lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript theo định dạng ngày tháng tại Việt Nam như sau:

let d = new Date();
console.log(d.toUTCString());
// Wed, 22 Dec 2021 00:31:25 GMT

let year = d.getFullYear();
let month = d.getMonth() + 1;
let day = d.getDate();
let dayofweek = d.getDay();

const dayname = ['CN','T2','T3','T4','T5','T6','T7'];

console.log(dayname[dayofweek] + ' ngày '+ day + '/' + month+ '/'+ year);
// T4 ngày 22/12/2021

Lưu ý là ở trên, do phương thức getMonth() sẽ trả về giá trị từ 0 đến 11 tương ứng với tháng 1 đến tháng 12, nên chúng ta cần cộng thêm 1 vào kết quả để đưa ra số tháng chính xác.

Lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript bằng hàm Date

Cũng trong bài Khai báo date trong JavaScript chúng ta đã biết hàm Date có tác dụng lấy ngày tháng năm hiện tại trong javascript và trả về kết quả dưới dạng một chuỗi. Ứng dụng hàm này chúng ta có thể đơn giản lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript dưới dạng một chuỗi như sau:

let str = Date();
console.log(str);
//Wed Dec 22 2021 00:48:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Sau khi đã lấy được chuỗi chứa thông tin thời gian hiện tại rồi, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp xử lý Chuỗi trong JavaScript để xử lý và tách ra các thông tin thời gian về ngày tháng năm hiện tại.

Ví dụ, chúng ta sử dụng phương tức split để Tách chuỗi trong JavaScript bằng ký tự trắng và lấy ra các thông tin thời gian như sau:

let str = Date();
console.log(str);
//Wed Dec 22 2021 00:48:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

let array_time = str.split(" ");
console.log(array_time);

/*
[
'Wed',
'Dec',
'22',
'2021',
'00:54:41',
'GMT+0000',
'(Coordinated',
'Universal',
'Time)'
]
*/

let year = array_time[3];
let month = array_time[1];
let day = array_time[2];
let dayofweek = array_time[0];


console.log('[' + dayofweek + '] ' + day + '/' + month+ '/'+ year);
// [Wed] 22/Dec/2021

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/date-object-trong-javascript/lay-ngay-thang-nam-hien-tai-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.