Lấy ngày tháng năm trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy ngày tháng năm trong JavaScript

Hướng dẫn cách Lấy ngày tháng năm trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng các phương thức có sẵn trong đối tượng Date để lấy ngày tháng năm trong JavaScript sau bài học này.

Các phương thức lấy ngày tháng năm trong JavaScript

Trong đối tượng Date của JavaScript (Date Object) chứa rất nhiều các phương thức thành viên giúp chúng ta dễ dàng lấy ngày tháng năm trong JavaScript như dưới đây:

Phương thứcTác dụng
getFullYearlấy giá trị của năm
getMonthlấy giá trị của tháng
getDatelấy giá trị trong ngày
getDaylấy giá trị của ngày trong tuần
getHourslấy giá trị của giờ
getMinuteslấy giá trị của phút
getSecondslấy giá trị của giây
getMillisecondslấy giá trị tính bằng mili giây

Các phương thức ở trên sẽ lấy các giá trị tương ứng từ trong một date instance chỉ định chứa thông tin thời gian. Lưu ý là chúng sẽ trả về giấ trị dựa theo timezone chỉ định tại môi trường local chạy JavaScript.

Để có thể lấy ngày tháng năm trong JavaScript theo múi giờ chuẩn UTC thì thay vì các phương thức trên, chúng ta sử dụng các phương thức thành viên phiên bản UTC như sau:

Phương thứcTác dụng
getUTCFullYearlấy giá trị của năm theo múi giờ UTC
getUTCMonthlấy giá trị của tháng theo múi giờ UTC
getUTCDatelấy giá trị trong ngày theo múi giờ UTC
getUTCDaylấy giá trị của ngày trong tuần theo múi giờ UTC
getUTCHourslấy giá trị của giờ theo múi giờ UTC
getUTCMinuteslấy giá trị của phút theo múi giờ UTC
getUTCSecondslấy giá trị của giây theo múi giờ UTC
getUTCMillisecondslấy giá trị tính bằng mili giây theo múi giờ UTC

Chúng ta sẽ cùng làm rõ cách sử dụng của chúng như dưới đây.

Lấy ngày tháng năm trong JavaScript theo giờ local

Để lấy ngày tháng năm trong JavaScript theo giờ local tại môi trường chạy JavaScript, chúng ta sử dụng các phương thức thành viên chuyên dụng như sau:

Lấy năm bằng getFullYear trong JavaScript

Phương thức getFullYear là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy thông tin về số năm từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng getFullYear để lấy năm trong JavaScript với cú pháp sau đây.

date_instance.getFullYear();

Phương thức getFullYear sẽ trả về số năm chính xác với 4 chữ số, có giá trị từ năm 1000 đến năm 9999.

Ví dụ:

let d = new Date('2019-10-08');

let year = d.getFullYear();
console.log(year); //2019

Lấy tháng bằng getMonth trong JavaScript

Phương thức getMonth là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy thông tin về số tháng từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng getMonth để lấy tháng trong JavaScript với cú pháp sau đây.

date_instance.getMonth();

Phương thức getMonth sẽ trả về các giá trị từ 0 đến 11, tương ứng với các tháng là từ tháng 1 đến tháng 12. Do vậy để lấy số tháng chính xác thì chúng ta cần cộng thêm 1 vào kết quả.

Ví dụ:

let d = new Date('2019-10-08');

let month = d.getMonth() + 1;
console.log(month); //10

Lấy ngày bằng getDate trong JavaScript

Phương thức getDate là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy thông tin về số ngày từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng getDate để lấy ngày trong JavaScript với cú pháp sau đây.

date_instance.getDate();

Phương thức getDate sẽ trả về số ngày chính xác, có giá trị từ năm 1 đến 31.

Ví dụ:

let d = new Date('2019-10-08');

let day = d.getDate();
console.log(day); //8

Lấy thứ trong tuần bằng getDay trong JavaScript

Phương thức getDay là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy thông tin về thứ trong tuần từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng getDay để lấy thứ trong JavaScript với cú pháp sau đây.

date_instance.getDay();

Phương thức getDay sẽ trả về thứ trong tuần, có giá trị từ năm 0 đến 6, tương ứng với chủ nhật đến thứ 7 trong tuần.

Ví dụ:

let d = new Date('2019-10-08');

let day = d.getDay();
console.log(day); //2

Lấy giờ bằng getHours trong JavaScript

Phương thức getHours là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy thông tin về số giờ từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng getHours để lấy giờ trong JavaScript với cú pháp sau đây.

date_instance.getHours();

Phương thức getHours sẽ trả về số giờ chính xác, có giá trị từ 0 đến 23.

Ví dụ:

let d = new Date('2019-10-08 18:15:10.081Z');

let hour = d.getHours();
console.log(hour); //18

Lấy phút bằng getMinutes trong JavaScript

Phương thức getMinutes là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy thông tin về số phút từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng getMinutes để lấy phút trong JavaScript với cú pháp sau đây.

date_instance.getMinutes();

Phương thức getMinutes sẽ trả về số phút chính xác, có giá trị từ 0 đến 59.

Ví dụ:

let d = new Date('2019-10-08 18:15:10.081Z');

let minute = d.getMinutes();
console.log(minute); //15

Lấy giây bằng getSeconds trong JavaScript

Phương thức getSeconds là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy thông tin về số giây từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng getSeconds để lấy giây trong JavaScript với cú pháp sau đây.

date_instance.getSeconds();

Phương thức getSeconds sẽ trả về số giây chính xác, có giá trị từ 0 đến 59.

Ví dụ:

let d = new Date('2019-10-08 18:15:10.081Z');

let minute = d.getSeconds();
console.log(minute); //10

Lấy mili giây bằng getMilliseconds trong JavaScript

Phương thức getMilliseconds là một phương thức thành viên của Date Object, có tác dụng lấy thông tin về số mili giây từ một date instance chứa thông tin thời gian.

Chúng ta sử dụng getMilliseconds để lấy mili giây trong JavaScript với cú pháp sau đây.

date_instance.getMilliseconds();

Phương thức getMilliseconds sẽ trả về số mili giây chính xác, có giá trị từ 0 đến 999.

Ví dụ:

let d = new Date('2019-10-08 18:15:10.081Z');

let minute = d.getMilliseconds();
console.log(minute); //81

Lấy ngày tháng năm trong JavaScript theo giờ UTC

Để lấy ngày tháng năm trong JavaScript theo giờ UTC, chúng ta cũng sử dụng các phương thức thành viên tương tự như với khi lấy ngày tháng năm trong JavaScript theo giờ local. Điểm khác biệt ở chỗ trong tên các thành viên chúng ta sẽ thay thế get bằng getUTC để tạo ra phiên bản lấy ngày tháng năm trong JavaScript theo giờ UTC của chúng.

Nói chính xác thì chúng ta sử dụng các phương thức lấy thời gian phiên bản UTC với tên và cú pháp sau đây:

date_instance.getUTCFullYear();
date_instance.getMonth();
date_instance.getUTCDate();
date_instance.getUTCDay();
date_instance.getUTCHours();
date_instance.getUTCMinutes();
date_instance.getUTCSeconds();
date_instance.getUTCMilliseconds();

Ví dụ cụ thể, chúng ta lấy ngày tháng năm trong JavaScript theo giờ UTC như sau:

let d = new Date();
console.log(d.toUTCString());
//Wed, 22 Dec 2021 00:27:39 GMT

let year = d.getUTCFullYear(); //2021
let month = d.getUTCMonth() + 1; //12
let day = d.getUTCDate(); //22
let dayofweek = d.getUTCDay(); //3

let hour = d.getUTCHours(); //0
let minute = d.getUTCMinutes(); //27
let second = d.getUTCSeconds(); //57
let millisecond = d.getUTCMilliseconds();//956

Lấy ngày tháng năm trong JavaScript theo định dạng giờ Việt Nam

Trong JavaScript không có phương thức nào giúp lấy ngày tháng năm theo định dạng cả. Nếu bạn muốn lấy ngày tháng năm trong JavaScript theo định dạng giờ Việt Nam, thì cần phải lấy các thông tin về ngày tháng năm rồi tự viết lại định dạng, như ví dụ sau:

let d = new Date();
console.log(d.toUTCString());
// Wed, 22 Dec 2021 00:31:25 GMT

let year = d.getFullYear();
let month = d.getMonth() + 1;
let day = d.getDate();
let dayofweek = d.getDay();

const dayname = ['CN','T2','T3','T4','T5','T6','T7'];

console.log(dayname[dayofweek] + ' ngày '+ day + '/' + month+ '/'+ year);
// T4 ngày 22/12/2021

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách lấy ngày tháng năm trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/date-object-trong-javascript/lay-ngay-thang-nam-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.