Đếm số phần tử trong mảng JavaScript (length) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Đếm số phần tử trong mảng JavaScript (length)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn đếm số phần tử trong mảng JavaScript. Bạn sẽ học được cách dùng thuộc tính length để đếm số phần tử trong mảng JavaScript, cũng như ứng dụng thuộc tính length để thêm hoặc xoá phần tử trong mảng JavaScript sau bài học này.

Đếm số phần tử trong mảng JavaScript

Để đếm số phần tử trong mảng JavaScript, chúng ta sử dụng thuộc tính length với cú pháp sau đây:

array.length

Trong đó array là mảng cần đếm số phần tử.

length trong JavaScript là thuộc tính dùng để tìm độ dài hoặc là số phần tử của một đối tượng trong JavaScript. Nếu đối tượng này là mảng, thuộc tính length sẽ trả về giá trị bằng index cuối cùng + 1 đơn vị, và trong phần lớn trường hợp là chính số phần tử có trong mảng.

Ví dụ cụ thể:

console.log(["Red", "Green", "Blue"].length);
//>3

console.log([1, 2, 3, 4, 5].length);
//>5

console.log([10, 20, ["Sun", "Mon", "Fri"], 40].length);
//>4

Trường hợp thuộc tính length không phải là số phần tử trong mảng JavaScript.

Trong mảng JavaScript không yêu cầu bắt buộc các phần tử trong mảng phải liên tiếp nhau. Giả sử trong một mảng tồn tại phần tử ở vị trí index thứ 1 và thứ 3, nhưng không nhất thiết phải tồn tại phần tử tại vị trí index thứ 2.

Ví dụ cụ thể:

let data = [];
data[0] = 1;
data[3] = 3;

console.log(data);
//> [ 1, <2 empty items>, 3 ]

Giống như trên thì trong mảng này chỉ tồn tại giá trị tại vị trí index bằng 0 và bằng 3 mà thôi. Tại các vị trí index bằng 1 và bằng 2 không tồn tại phần tử, và trong mảng này sẽ chỉ có 2 phần tử mà thôi.

Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng thuộc tính length với mảng trên, giá trị trả về sẽ vẫn là index cuối cùng (bằng 3) + 1 đơn vị, và giá trị 4 sẽ được trả về:

let data = [];
data[0] = 1;
data[3] = 3;

console.log(data.);
//> 4

Giống như thế, trong các mảng mà phần tử trong nó không tồn tại liên tiếp nhau, thì chúng ta không thể sử dụng thuộc tính length đeer lấy số phần tử có trong mảng được.

Cách Đếm số phần tử trong mảng JavaScript bằng thuộc tính length khá đơn giản. Cuối cùng bạn hãy thực hành online để sử dụng nó thuần thục hơn.

print(len(["Red", "Green", "Blue"]))

print(len([1, 2, 3, 4, 5]))

print(len([10, 20, ["Sun", "Mon", "Fri"], 40]))

Tăng giảm số phần tử trong mảng JavaScript bằng cách thay đổi thuộc tính length

Thuộc tính length trong mảng JavaScript ngoài chức năng để đếm số phần tử trong mảng, thì còn có thể được sử dụng để tăng giảm số phần tử trong mảng ban đầu, bằng cách gán một giá trị mới.

Ví dụ, mảng sau đây ban đầu có 5 phần tử, nhưng sau khi thay đổi thuộc tính length thành 3 thì mảng cũng bị giảm số phần tử tương ứng đi như sau:

let data = [1, 2, 3, 4, 5];
data.length = 3;

console.log(data);
//> [ 1, 2, 3 ]

Ví dụ trên cũng là một cách đơn giản để chúng ta xoá phần tử trong mảng JavaScript.

Hoặc là chúng ta có thể tăng số phần tử ban đầu của mảng trên lên 8 bằng cách thay đổi thuộc tính length như sau:

let data = [1, 2, 3, 4, 5];
data.length = 8;

console.log(data);
//> [ 1, 2, 3, 4, 5, <3 empty items> ]

Đây cũng là cách để chúng ta thêm phần tử trong mảng JavaScript, tuy nhiên cần lưu ý các phần tử được thêm sẽ là các phần tử trống với phương pháp này.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách đếm số phần tử trong mảng JavaScript bằng thuộc tính length rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/mang-trong-javascript/dem-so-phan-tu-trong-mang-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.