Tìm số nguyên tố trong mảng JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tìm số nguyên tố trong mảng JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách tìm số nguyên tố trong mảng JavaScript. Bạn sẽ học được cách tìm và liệt kê số nguyên tố trong mảng JavaScript để viết hàm in ra các số nguyên tố trong mảng JavaScript, tách số nguyên tố trong mảng JavaScript cũng như là để sắp xếp các số nguyên tố trong mảng JavaScript sau bài học này.

Tìm và liệt kê số nguyên tố trong mảng JavaScript | In ra các số nguyên tố trong mảng JavaScript

Để tìm số nguyên tố trong mảng JavaScript, chúng ta sẽ lấy từng phần tử trong mảng ra và kiểm tra phần tử đó có phải là số nguyên tố hay không. Và nếu phần tử đó là số nguyên tố thì chúng ta sẽ liệt kê và in ra các số nguyên tố trong mảng JavaScript.

Để kiểm tra một số trong mảng có phải là số nguyên tố hay không, chúng ta sẽ sử dụng tới hàm kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài dưới đây:

Với phương pháp tìm và liệt kê số nguyên tố trong mảng JavaScript như trên, chúng ta có thể viết hàm in ra các số nguyên tố trong mảng JavaScript trong chương trình như sau:

/*Tạo hàm kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript*/
function isprime(n){
//flag = 0 => không phải số nguyên tố
//flag = 1 => số nguyên tố

let flag = 1;

if (n <2) return flag = 0; /*Số nhỏ hơn 2 không phải số nguyên tố => trả về 0*/

/*Sử dụng vòng lặp while để kiểm tra có tồn tại ước số nào khác không*/
let i = 2;
while(i <n){
if( n%i==0 ) {
flag = 0;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
i++;
}

return flag;
}

let array = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];

/*Tìm và liệt kê các số nguyên tố trong mảng*/
for (let i = 0; i < array.length; i++){
if (isprime(array[i]) == 1) console.log( array[i] );
}

Kết quả của chương trình viết hàm in ra các số nguyên tố trong mảng JavaScript như sau:

2
3
5
7

Tách số nguyên tố trong mảng JavaScript

Để tách số nguyên tố trong mảng JavaScript thì ngoài việc tìm và liệt kê các số nguyên tố ra, thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sẵn một mảng chứa kết quả là các số nguyên tố đã được tìm thấy trong mảng.

Tương tự như trên thì để kiểm tra một số trong mảng có phải là số nguyên tố hay không, chúng ta cũng sẽ sử dụng tới hàm kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài dưới đây:

Và chúng ta viết chương trình tách số nguyên tố trong mảng JavaScript như sau:

/*Tạo hàm kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript*/
function isprime(n){
//flag = 0 => không phải số nguyên tố
//flag = 1 => số nguyên tố

let flag = 1;

if (n <2) return flag = 0; /*Số nhỏ hơn 2 không phải số nguyên tố => trả về 0*/

/*Sử dụng vòng lặp while để kiểm tra có tồn tại ước số nào khác không*/
let i = 2;
while(i <n){
if( n%i==0 ) {
flag = 0;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
i++;
}

return flag;
}

let array = [5,1,2,3,4,2,6,7,8,9,10];
let result = [];

/*Tìm các số nguyên tố trong mảng*/
for (let i = 0; i < array.length; i++){
if (isprime(array[i]) == 1) result.push( array[i] );
}

console.log(result);

Kết quả của chương trình tách số nguyên tố trong mảng JavaScript như sau:

[ 5, 2, 3, 2, 7 ]

Sắp xếp các số nguyên tố trong mảng JavaScript

Để Sắp xếp các số nguyên tố trong mảng JavaScript, chúng ta đơn giản tách các số nguyên tố vào một mảng kết quả, rồi tiến hành sắp xếp mảng kết quả đó theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần là xong.

Về sắp xếp mảng trong JavaScript thì chúng ta sẽ dùng tới phương pháp mà Kiyoshi đã hướng dẫn trong bài: Sắp xếp mảng trong JavaScript

Và chúng ta viết chương trình sắp xếp các số nguyên tố trong mảng JavaScript như sau:

/*Tạo hàm kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript*/
function isprime(n){
//flag = 0 => không phải số nguyên tố
//flag = 1 => số nguyên tố

let flag = 1;

if (n <2) return flag = 0; /*Số nhỏ hơn 2 không phải số nguyên tố => trả về 0*/

/*Sử dụng vòng lặp while để kiểm tra có tồn tại ước số nào khác không*/
let i = 2;
while(i <n){
if( n%i==0 ) {
flag = 0;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
i++;
}

return flag;
}

let array = [5,1,2,3,4,2,6,7,8,9,10];
let result = [];

/*Tìm các số nguyên tố trong mảng*/
for (let i = 0; i < array.length; i++){
if (isprime(array[i]) == 1) result.push( array[i] );
}

//
/*Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần*/
result.sort(function(a, b) {
return b - a;
});

console.log(result);

/*Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần*/
result.sort(function(a, b) {
return a - b;
});

console.log(result);

Kết quả của chương trình sắp xếp các số nguyên tố trong mảng JavaScript như sau:

[ 7, 5, 3, 2, 2 ]
[ 2, 2, 3, 5, 7 ]

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tìm số nguyên tố trong mảng JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/mang-trong-javascript/tim-so-nguyen-to-trong-mang-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.