Kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách tạo hàm kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript cũng như cách liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n bằng JavaScript sau bài học này.

Số nguyên tố trong JavaScript là gì

Chúng ta đều biết số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Nói cách khác, số nguyên tố là những số chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.

Ví dụ, chúng ta xem xét các số 2, 3, 6 như sau:

Số 2 chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó nên là số nguyên tố
Số 3 chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó nên là số nguyên tố
Số 6 có 4 ước số là 1, 2 , 3 và 6, do đó nó không phải là số nguyên tố.

Kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript

Số nguyên tố là số lớn hơn 1chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó. Bởi vậy nếu số đã cho có nhiều hơn dù chỉ 1 ước số khác số 1 và chính nó thì nó không phải là số nguyên tố.

Để kiểm tra được điều này, chúng ta chỉ cần kiểm tra trong phạm vi lớn hơn 1 và nhỏ hơn số đã cho có tồn tại ước số nào không, và nếu tồn tại dù chỉ một ước số thì có thể khẳng định số đã cho không phải là số nguyên tố.

Dựa vào điều này mà chúng ta có thể tạo hàm kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript dùng while như sau:

function isprime(n){
//flag = 0 => không phải số nguyên tố
//flag = 1 => số nguyên tố

let flag = 1;

if (n <2) return flag = 0; /*Số nhỏ hơn 2 không phải số nguyên tố => trả về 0*/

/*Sử dụng vòng lặp while để kiểm tra có tồn tại ước số nào khác không*/
let i = 2;
while(i <n){
if( n%i==0 ) {
flag = 0;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
i++;
}

return flag;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng để viết chương trình JavaScript kiểm tra số nguyên tố như dưới đây. Chương trình này có tác dụng nhập n kiểm tra n có phải số nguyên tố không không JavaScript.

function isprime(n){
//flag = 0 => không phải số nguyên tố
//flag = 1 => số nguyên tố

let flag = 1;

if (n <2) return flag = 0; /*Số nhỏ hơn 2 không phải số nguyên tố => trả về 0*/

/*Sử dụng vòng lặp while để kiểm tra có tồn tại ước số nào khác không*/
let i = 2;
while(i <n){
if( n%i==0 ) {
flag = 0;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
i++;
}

return flag;
}

let n= prompt("Nhap so tu nhien= ");


let check = isprime(n);

if( check == 1 ) console.log(n + " la so nguyen to");
else console.log(n + " khong phai la so nguyen to");

Màn hình nhập liệu và kết quả chương trình JavaScript kiểm tra số nguyên tố sẽ như sau:

Nhap so tu nhien= 1
1 khong phai la so nguyen to

Nhap so tu nhien= 2
2 la so nguyen to

Nhap so tu nhien= 3
3 la so nguyen to

Nhap so tu nhien= 4
4 khong phai la so nguyen to

Nhap so tu nhien= 5
5 la so nguyen to

Nhap so tu nhien= 6
6 khong phai la so nguyen to

Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n

Sử dụng phương pháp ở trên, chúng ta có thể liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n bằng JavaScript.

Và dưới đây là ví dụ về chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n trong JavaScript:

function isprime(n){
//flag = 0 => không phải số nguyên tố
//flag = 1 => số nguyên tố

let flag = 1;

if (n <2) return flag = 0; /*Số nhỏ hơn 2 không phải số nguyên tố => trả về 0*/

/*Sử dụng vòng lặp while để kiểm tra có tồn tại ước số nào khác không*/
let i = 2;
while(i <n){
if( n%i==0 ) {
flag = 0;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
i++;
}

return flag;
}

let n= prompt(" nhap mot so n: ");

let i = 0, check=0, result ="";
while ( i < n){
check = isprime(i);
if( check == 1 ) result += i + " ";
++i;
}
console.log(result);

Kết quả:

nhap mot so n: 20
2 3 5 7 11 13 17 19

nhap mot so n: 50
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript, cũng như cách liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n bằng JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/kiem-tra-so-nguyen-to-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.