Chuyển số thành chuỗi theo định dạng hàm mũ trong JavaScript (toExponential) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển số thành chuỗi theo định dạng hàm mũ trong JavaScript (toExponential)

Hướng dẫn cách chuyển số thành chuỗi theo định dạng hàm mũ trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách định dạng số trong JavaScript và trả về một chuỗi dưới dạng hàm mũ bằng phương thức toExponential trong JavaScript sau bài học này.

Chuyển số thành chuỗi theo định dạng hàm mũ trong JavaScript | toExponential

toExponential() là một phương thức của đối tượng Number trong JavaScript, có tác dụng chuyển số thành chuỗi theo định dạng hàm mũ trong JavaScript. Phương thức toExponential() sẽ định dạng số đã cho dưới dạng hàm mũ và trả về chuỗi kết quả đại diện cho hàm mũ của số đó.

Chúng ta dùng phương thức toExponential() với cú pháp sau đây:

number.toExponential(n);

Trong đó:

  • number là số cần chuyển thành chuỗi theo định dạng hàm mũ trong JavaScript
  • n là số chữ số chỉ định sau dấu phẩy. Giá trị của n có thể chỉ định từ 0 đến 100. Nếu rút gọn đối số n, số chữ số sau dấu phẩy sẽ được tự động chỉ định theo số chữ số cần thiết để biểu diễn số ban đầu dưới dạng hàm mũ. Và nếu chỉ định n vượt quá phạm vi, lỗi RangeError sẽ được trả về.

Ví dụ, chúng ta chuyển số thành chuỗi theo định dạng hàm mũ trong JavaScript như sau:

let num = 12.3456;
console.log(num.toExponential());
//1.23456e+1

let num2 = 728.52;
console.log(num2.toExponential());
// 7.2852e+2

Nếu chỉ định đối số n nhiều hơn số chữ số sau dấu phẩy của số ban đầu thì số ban đầu sẽ được làm tròn đến số gần nhất trước khi được chuyển về dạng chuỗi hàm mũ. Ví dụ:

let num = 12.3456;

console.log(num.toExponential(2));
//1.23e+1

console.log(num.toExponential(4));
//1.2346e+1

Nếu chỉ định đối số n nhỏ hơn số chữ số sau dấu phẩy của số ban đầu, số 0 được dùng để đệm vào để cho đủ số chữ số đã chỉ định. Ví dụ:

let num = 728.52;

console.log(num.toExponential(2));
//7.29e+2

console.log(num.toExponential(3));
//7.285e+2

console.log(num.toExponential(5));
//7.28520e+2

console.log(num.toExponential(8));
//7.28520000e+2

Ngoài cách gán số thực vào biến, chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức toExponential trực tiếp với số, và chuyển số đó thành chuỗi như sau:

console.log(728.52.toExponential(2));
//7.29e+2

console.log(123.4567.toExponential(5));
//1.23457e+2
````

## Lưu ý khi chuyển số thành chuỗi theo định dạng hàm mũ trong JavaScript bằng toExponential
Chúng ta cần phải chú ý một số trường hợp phương thức toExponential sẽ trả về lỗi như sau đây.

Một là mặc dù có thể sử dụng trực tiếp với số thực, nhưng chúng ta không thể sử dụng trực tiếp phương thức toExponential với số nguyên được. Ví dụ lỗi sẽ trả về nếu chúng ta viết:
```javascript
console.log(48.toExponential(2));

>>> Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token

Thay vào đó, chúng ta cần viết số nguyên đó giữa cặp dấu ngoặc, trước khi sử dụng với phương thức toExponential như sau:

console.log((48).toExponential(2)); // 数値を括弧で囲う
// 4.80e+1

console.log(48 .toExponential(2)); // 数値のあとに空白を入れる
// 4.80e+1

Và 2 là, các trường hợp dưới đây trả về lỗi khi sử dụng phương thức toExponential như sau:

/*Chỉ định giá trị n nằm ngoài phạm vi từ 0 đến 100*/
console.log(28.52.toExponential(101));

>>> RangeError: toExponential() argument must be between 0 and 100


/*Chỉ định đối tượng không phải là số*/
let str ="Hello";
console.log(str.toExponential(3));

>>> TypeError: str.toExponential is not a function

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách chuyển số thành chuỗi theo định dạng hàm mũ trong JavaScript bằng toExponential rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/chuyen-so-thanh-chuoi-theo-dinh-dang-ham-mu-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.