Truy cập và lấy thuộc tính của object trong javascript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Truy cập và lấy thuộc tính của object trong javascript

Hướng dẫn cách truy cập và lấy thuộc tính của object javascript. Bạn sẽ học được các phương pháp cơ bản để truy cập và lấy thuộc tính của object trong JavaScript sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp cơ bản để truy cập thuộc tính của object trong javascript như sau:

  • Sử dụng toán tử dấu chấm
  • Sử dụng ngoặc vuông
  • Sử dụng key

Truy cập và lấy thuộc tính của object trong JavaScript bằng toán tử dấu chấm

Phương pháp cơ bản nhất để truy cập thuộc tính của object trong JavaScript đó chính là sử dụng toán tử dấu chấm như sau:

obj.key

Trong đó obj là đối tượng đang xét, và key là tên thuộc tính cần lấy trong đối tượng.

Ví dụ cụ thể, chúng ta truy cập và lấy thuộc tính của object trong JavaScript như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user.name);
// Kiyoshi

console.log(user.age);
//30

Lưu ý là chúng ta chỉ có thể dùng toán tử dấu chấm để truy cập thuộc tính, trong trường hợp tên thuộc tính phải tuân theo quy tắc đặt tên biến trong JavaScript mà thôi.

Trong trường hợp dưới đây, do tên thuộc tính (key) bắt đầu bởi số và không tuân theo quy tắc đặt tên biến, nên lỗi sẽ xảy ra như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo',
'7up': 800
};

console.log(user.7up);
>>> SyntaxError: missing ) after argument list

Truy cập và lấy thuộc tính của object trong JavaScript bằng dấu ngoặc vuông

Chúng ta sử dụng dấu ngoặc vuông để truy cập và lấy thuộc tính của object trong JavaScript như sau:

obj[‘key’]

Trong đó obj là đối tượng đang xét, và key là tên thuộc tính cần lấy trong đối tượng. Chúng ta sẽ đặt key giữa cặp dấu nháy đơn và bao bọc bởi cặp ngoặc vuông như trên.

Ví dụ cụ thể, chúng ta truy cập và lấy thuộc tính của object trong JavaScript như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user['name']);
// Kiyoshi

console.log(user['age']);
//30

Với phương pháp này, chúng ta vẫn có thể sử đụng để truy cập và lấy giá trị của các thuộc tính với key không tuân theo quy tắc đặt tên biến, ví dụ như:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo',
'7up': 800
};

console.log(user['7up']);
//800

Truy cập thuộc tính của object trong JavaScript bằng cách sử dụng biến

Phương pháp này cũng giống như phương pháp thứ 2 ở trên. Tuy nhiên điểm khác biệt là thay vì viết trực tiếp giá trị của key, chúng ta có thể lưu giá trị và gọi key thông qua một biến.

Ví dụ cụ thể:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo',
'7up': 800
};


let a = 'address';
console.log(user[a]);
//Tokyo

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách truy cập và lấy thuộc tính của Object trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/object-trong-javascript/truy-cap-thuoc-tinh-cua-object-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.