hasOwnProperty trong Javascript và cách kiểm tra thuộc tính có trong object | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

hasOwnProperty trong Javascript và cách kiểm tra thuộc tính có trong object

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách sử dụng hasOwnProperty trong Javascript. Bạn sẽ học được cách sử dụng hasOwnProperty để kiểm tra 1 thuộc tính có trong object JavaScript sau bài học này.

hasOwnProperty trong JavaScript

hasOwnProperty trong JavaScript là một phương thức trong object Object, có tác dụng kiểm tra 1 một thuộc tính có tồn tại trong Object hay không. Nếu thuộc tính chỉ định tồn tại trong object chỉ định, true được trả về. Nếu không tồn tại, giá trị false được trả về.

Chúng ta sử dụng phương thức assign để kiểm tra object trong JavaScript như sau:

obj.hasOwnProperty(key);

Trong đó obj là object ban đầu, và key là tên thuộc tính cần kiểm tra có tồn tại trong obj hay không.

Chúng ta chỉ định key là một chuỗi ký tự, hoặc là một Symbol object và kiểm tra sự tồn tại của nó trong object như sau:

Kiểm tra thuộc tính có tồn tại trong object JavaScript bằng hasOwnProperty

Tác dụng chính của hasOwnProperty chính là tìm kiếm sự tồn tại của thuộc tính trong object ban đầu.

Ví dụ cụ thể, chúng ta có thể kiểm tra tồn tại của các thuộc tính như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user.hasOwnProperty('name'));
//true

console.log(user.hasOwnProperty('gender'));
//false

Bạn có thể thấy thuộc tính name tồn tại trong object nên true được trả về. Ngược lại thì thuộc tính gender không tồn tại trong object, nên giá trị false đã được trả về.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách kiểm tra thuộc tính có trong object JavaScript bằng hasOwnProperty rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/object-trong-javascript/kiem-tra-object-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.