Xử lý object trong javascript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xử lý object trong javascript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách xử lý object trong javascript. Bạn sẽ học được các cách xử lý object trong javascript căn bản như thêm, sửa và xóa object sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp căn bản để xử lý object trong JavaScript như sau:

  • Thêm thuộc tính vào Object trong JavaScript
  • Sửa thuộc tính vào Object trong JavaScript
  • Xóa thuộc tính vào Object trong JavaScript

Thêm thuộc tính vào Object JavaScript

Để thêm thuộc tính vào Object JavaScript, chúng ta chỉ cần chỉ định và gán giá trị cho một tên thuộc tính (key) không tồn tại trong Object ban đầu là xong.

Ví dụ, chúng ta thêm thuộc tính male vào trong object ban đầu như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user);
//{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }

user.gender = "male";

console.log(user);
//{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo', gender: 'male' }

Ngoài sử dụng toán tử dấu chấm, chúng ta cũng có thể dụng ngoặc vuông khi thêm thuộc tính vào object trong javascript như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user);

user['gender'] = "male";
console.log(user);

Kết quả:

{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }
{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo', gender: 'male' }

Sửa thuộc tính của Object JavaScript

Để sửa thuộc tính của Object JavaScript, chúng ta chỉ cần truy cập và thay đổi thuộc tính của Object trong JavaScript với một giá trị mới là xong.

Có 3 phương pháp để Truy cập và lấy thuộc tính của object trong javascript và bạn dùng phương pháp nào cũng được cả.

Ví dụ, chúng ta sửa thuộc tính address trong object ban đầu với toán tử dấu chấm như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user);
//{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }

user.address = "Vietnam";

console.log(user);
//{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Vietnam' }

Ngoài sử dụng toán tử dấu chấm, chúng ta cũng có thể dụng ngoặc vuông để truy cập và thay đổi thuộc tính của Object trong JavaScript như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user);

user['address'] = "Vietnam";
console.log(user);

Kết quả:

{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }
{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Vietnam' }

xóa thuộc tính trong object javascript

Để xóa thuộc tính trong object javascript, chúng ta chỉ cần chỉ định thuộc tính và sử dụng toán tử delete để xóa nó từ object ban đầu, với cú pháp sau đây:

delete obj.key;
delete obj[‘key’];

Ví dụ, chúng ta xóa thuộc tính address trong object ban đầu như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user);
//{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }

delete user.address;

console.log(user);
//{ name: 'Kiyoshi', age: 30 }

Chúng ta cũng có thể dụng ngoặc vuông để truy cập và xóa thuộc tính của Object trong JavaScript như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user);

delete user['address'];
console.log(user);

Kết quả:

{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }
{ name: 'Kiyoshi', age: 30 }

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách xử lý object trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/object-trong-javascript/xu-ly-object-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.