Khai báo Object trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Khai báo Object trong JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách khai báo Object trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách khai báo Object trong JavaScript cũng như các quy tắc viết thuộc tính và giá trị khi tạo Object trong JavaScript sau bài học này.

Tạo Object trong javascript

Để khởi tạo object trong javascript, chúng ta sử dụng cú pháp sau đây:

{key1:value1, key2:value2, key3:value3, ...}

Trong đó các cặp key:value được viết phân tách bởi dấu phẩy, và toàn bộ chúng được đặt giữa cặp dấu ngoặc nhọn {} như trên.

Ví dụ cụ thể:

let user = {name:'Kiyoshi', age:30, address:'Tokyo'
};

Các cặp key:value có thể được viết cùng hàng như trên. Tuy nhiên để cho dễ nhìn hơn thì thực tế chúng ta hay xuống hàng khi viết chúng như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

Khi khai báo Object trong JavaScript, chúng ta cũng có thể lược bỏ đi các thuộc tính và tạo một object trống trong JavaScript có tác dụng giữ chỗ và có thể được ghi thêm thuộc tính vào sau này như dưới đây:

let colors = {};

Lại nữa, các cặp key:value tạo nên các thuộc tính của Object trong JavaScript có thể được chỉ định ở bất kỳ kiểu dữ liệu nào trong JavaScript. Và kiểu dữ liệu của chúng có thể khác nhau, ví dụ:

let mybox = {
'width':400,
'height':300,
'color':"#FF0000",
'border':[0, 10, 0, 10]
};

Tuy nhiên thì cách viết key và value cần phải tuân theo một số luật như dưới đây.

Quy tắc viết key của thuộc tính trong Object JavaScript

Chúng ta viết key của thuộc tính trong Object JavaScript bằng một chuỗi ký tự hoặc là một đối tượng Symbol trong JavaScript. Khi viết key bằng một chuỗi ký tự, thông thường chúng ta cần viết nó trong cặp dấu nháy đơn như sau:

let mybox = {
'width':400,
'height':300,
'7up':300,
'Favorite color':'Blue'
};

Tuy nhiên trong trường hợp chuỗi ký tự này được viết theo quy tắc đặt tên biến trong JavaScript thì chúng ta không cần viết nó trong cặp dấu nháy đơn nữa. Ví dụ:

let mybox = {
width:400,
height:300,
};

Tuy nhiên với các tên key không tuân theo quy tắc đặt tên biến trong JavaScript, nếu chúng ta không đặt chúng giữa cặp dấu nháy đơn thì lỗi sẽ xảy ra. Ví dụ như các tên key bắt đầu bởi một số, hoặc là tồn tại khoẳng trắng giữa các ký tự như sau:

let mybox = {
7up:300, // SyntaxError: Invalid or unexpected token
Favorite color:'Blue' // SyntaxError: Unexpected identifier
};

Quy tắc viết value của thuộc tính trong Object JavaScript

Chúng ta viết value của thuộc tính trong Object JavaScript bất kỳ loại dữ liệu nào có thể sử dụng trong JavaScript, theo quy tắc viết loại dữ liệu đó.

Ví dụ nếu value là số thì chúng ta viết trực tiếp số đó, nếu là chuỗi thì chúng ta viết trong cặp dấu nháy đơn, hoặc nếu là hàm thì chúng ta viết theo quy tắc khai báo hàm như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
hobby:['Đọc sách', 'Nghe nhạc'],
getName:function(){
return this.name;
}
}

Lại nữa, nếu đã khai báo một biến chứa giá trị trước đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng biến để viết value của thuộc tính trong Object JavaScript như sau:

let kiyoshi_name = 'Kiyoshi';
let kiyoshi_getName = function(){
return this.name;
}

let user = {
name:kiyoshi_name,
age:30,
address:'Tokyo',
hobby:['Đọc sách', 'Nghe nhạc'],
getName:kiyoshi_getName
}

Khai báo Object trong JavaScript bằng object Object

object Object là gì

object Object là Object chuyên dụng để xử lý kiểu object trong JavaScript. Trong object Object chứa các phương thức để xủ lý kiểu object trong JavaScript.

Sử dụng object Object để Khai báo Object trong JavaScript

Ví dụ cụ thể, chúng ta có thể dùng constructor trong object Object để tạo Object trong JavaScript như sau:

new Object()

Ví dụ, chúng ta khai báo 1 object trong javascript như sau:

let obj = new Object();

console.log(obj);
// {}

Sau khi khai báo object trống bằng object Object như trên, chúng ta có thể thêm các thuộc tính vào object, hoặc để đó để giữ chỗ khi cần viết thêm code sau này.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách khai báo và tạo Object trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/object-trong-javascript/khai-bao-object-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.