Gán thuộc tính vào Object JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Gán thuộc tính vào Object JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách gán thuộc tính vào Object JavaScript. Bạn sẽ học được cách gán giá trị cho thuộc tính trong javascript sau bài học này.

Gán thuộc tính vào Object JavaScript

Giả sử bạn đã khai báo và tạo ra một object trống, bằng cách sử dụng một trong các phương pháp khai báo object trong JavaScript như sau:

let obj = new Object();

console.log(obj);
// {}

Sau khi khai báo object trống bằng object Object như trên, chúng ta có thể gán thuộc tính vào Object JavaScript bằng cách chỉ định tên thuộc tính và giá trị của nó như sau:

let obj = new Object();

obj.name = 'Kiyoshi';
obj.age = 30;
obj.address = 'Tokyo';
console.log(obj);
//{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }

Có thể bằng việc chỉ định tên thuộc tính và giá trị của thuộc tính mà chúng ta cũng đã hoàn thành xử lý gán giá trị cho thuộc tính trong javascript như trên.

Ngoài việc sử dụng toán tử dấu chấm, tất nhiên chúng ta cũng có thể sử dụng các phương pháp khác để Truy cập thuộc tính của object trong javascript để có thể gán giá trị cho thuộc tính đó.

Ví dụ:

let obj = new Object();

obj['name'] = 'Kiyoshi';
obj['age'] = 30;
obj['address'] = 'Tokyo';
console.log(obj);
//{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }

Gán giá trị cho thuộc tính trong JavaScript

Đối với các thuộc tính đã tồn tại sẵn từ trước, chúng ta cũng có thể gán giá trị cho thuộc tính trong JavaScript bằng cách chỉ định tên thuộc tính và giá trị mới cần gán vào nó.

Ví dụ, chúng ta gán giá trị cho thuộc tính trong JavaScript với toán tử dấu chấm như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user);
//{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }

user.address = "Vietnam";

console.log(user);
//{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Vietnam' }

Ngoài sử dụng toán tử dấu chấm, chúng ta cũng có thể dụng ngoặc vuông để truy cập và gán giá trị cho thuộc tính trong JavaScript như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user);

user['address'] = "Vietnam";
console.log(user);

Kết quả:

{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }
{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Vietnam' }

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách gán thuộc tính vào Object JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/object-trong-javascript/gan-thuoc-tinh-vao-object-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.