Chuyển số thành chuỗi theo định dạng số có nghĩa trong JavaScript(toPrecision) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển số thành chuỗi theo định dạng số có nghĩa trong JavaScript(toPrecision)

Hướng dẫn cách chuyển số thành chuỗi theo định dạng số có nghĩa trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng phương thức toPrecision để định dạng số trong JavaScript theo số chữ số có nghĩa sau bài học này.

Chuyển số thành chuỗi theo định dạng số có nghĩa trong JavaScript | toPrecision

toPrecision là một phương thức trong Number Object, có tác dụng chuyển số thành chuỗi theo định dạng số có nghĩa trong JavaScript. Số đã cho sẽ được định dạng lại với số chữ số có nghĩa, và trả về kết quả dưới dạng một chuỗi.

Cách sử dụng toPrecision trong JavaScript như sau:

num.toPrecision(n);

Trong đó num là số cần chuyển về chuỗi theo định dạng chữ số có nghĩa, và n là số l chữ số có nghĩa. Giá trị của n nằm trong khoảng từ 1 đến 100, và nếu chỉ định một giá trị nằm ngoài phạm vi này thì lỗi RangeError sẽ được trả về.

Trong trường hợp lược bỏ n thì phương thức toPrecision đơn giản chỉ chuyển số đã cho về dạng chuỗi mà thôi.

Ví dụ cụ thể:

let num = 12.3456;

console.log(num.toPrecision());
//12.3456

Nếu số chữ số có nghĩa thực tế của số ban đầu lớn hơn n thì số ban đầu sẽ được làm tròn. Ví dụ:

let num = 12.3456;

console.log(num.toPrecision(2));
//12

console.log(num.toPrecision(3));
//12.3

Nếu số chữ số có nghĩa thực tế của số ban đầu nhỏ hơn n thì số 0 sẽ được đệm thêm cho đủ độ dài chuỗi kết quả. Ví dụ:

let num = 12.3456;

console.log(num.toPrecision(6));
//12.3456

console.log(num.toPrecision(7));
//12.34560

console.log(num.toPrecision(8));
//12.345600

Cũng có những trường hợp thì hàm số mũ sẽ được trả về trong kết quả. Ví dụ:

let num = 5678.9

console.log(num.toPrecision());
// 5678.9
console.log(num.toPrecision(2));
// 5.7e+3
console.log(num.toPrecision(3));
// 5.68e+3
console.log(num.toPrecision(4));
// 5679

Ngoài biến thì chúng ta cũng có thể sử dụng toPrecision() trực tiếp với các số có phần thập phân sau dấu phẩy như số thực hoặc hàm số mũ:

console.log(5678.9.toPrecision(1));
// 6e+3
console.log(1.6e-2.toPrecision(2));
// 0.016

Lưu ý khi dùng toPrecision trong JavaScript

Cần lưu ý chúng ta không thể sử dụng trực tiếp phương thức toPrecision với các số không chứa phần thập phân sau dấu phẩy như số nguyên, vì lỗi sẽ xảy ra:, vì lỗi sẽ xảy ra:

console.log(12.toPrecision(3));
>>> Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token

Thay vào đó, hãy viết số nguyên vào giữa cặp dấu ngoặc nhọn, hoặc là dùng dấu cách giữa số và phương thức như sau:

console.log(12 .toPrecision(3));
//12.0

console.log((12).toPrecision(3));
//12.0

Và cuối cùng, chúng ta không thể chỉ định đối số n nằm ngoài phạm vi từ 1 đến 100, vì lỗi RangeError sẽ được trả về.

console.log(12 .toPrecision(0));
>>> RangeError: toPrecision() argument must be between 1 and 100

console.log(12 .toPrecision(101));
>>> RangeError: toPrecision() argument must be between 1 and 100

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách chuyển số thành chuỗi theo định dạng số có nghĩa trong JavaScript bằng toPrecision rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/chuyen-so-thanh-chuoi-voi-dinh-dang-chu-so-co-nghia/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.