Số pi trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Số pi trong JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách sử dụng số pi trong JavaScript cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ học được cách ký hiệu và hiển thị, cũng như cách sử dụng số pi trong JavaScript bằng thuộc tính Math.PI tích hợp sẵn trong Math Object trong bài học này.

Số pi trong JavaScript là gì

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết trong toán học, số pi (ký hiệu: π) là một đại lượng mà khi nhân nó với đường kính sẽ được chu vi hình tròn .
Ký hiệu π trong bảng chữ cái Hy Lạp là chữ cái đầu tiên của các từ periphery và perimeter trong tiếng Anh (đều có nghĩa là chu vi, hình tròn). Và bởi vì pi là tỉ số giữa chu vi của đường tròn với đường kính của nó, nên đó là lý do mà π đã được dùng làm ký hiệu số pi.

Khái niệm số pi trong JavaScript cũng không thay đổi gì so với ý nghĩa phổ thông của nó, một đại lượng mà khi nhân nó với đường kính sẽ được chu vi hình tròn. Chúng ta sử dụng số pi trong JavaScript để vẽ đường tròn, cũng như tính toán các đại lượng liên quan. Tuy nhiên trong JavaScript chúng ta không thể sử dụng trực tiếp giá trị của số pi mà phải sử dụng gián tiếp thông qua thuộc tính Math.PI tích hợp trong đối tượng toán học Math.

Ký hiệu và hiển thị số pi trong JavaScript thông qua Math Object

Để ký hiệu và hiển thị số pi trong JavaScript, chúng ta sử dụng thuộc tính Math.PI tích hợp trong Math Object. Bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính này để biểu diễn số pi trong các ngôn ngữ lập trình khác tương tự như với JavaScript.

Đối tượng trong JavaScript là gì

Đối tượng (Object) là một kiểu dữ liệu trong JavaScript dùng để chứa và quản lý một tập hợp các thuộc tính liên quan. Mỗi thuộc tính được xác định bởi một cặp key-value trong đối tượng, và có thể được sử dụng trong các chương trình JavaScript thông qua việc gọi tên nó.

Math Object trong JavaScript là gì

Math Object là một đối tượng chứa rất nhiều thuôc tính hữu dụng trong việc thực hiện các phép tính toán học. Math Object có thể xử lý nhiều phép toán khác nhau như tỷ lệ chu vi, làm tròn lên, làm tròn xuống, hàm mũ, logarit và tam giác.

Cách ký hiệu và hiển thị số pi trong JavaScript thông qua Math Object

Chúng ta sử dụng thuộc tính Math.PI bằng cách gọi trực tiếp tên nó để ký hiệu và hiển thị số pi trong JavaScript như sau:

Math.PI

Ví dụ sử dụng số pi trong JavaScript

Hãy cùng xem ví dụ thực tiễn về sử dụng số pi trong JavaScript để tính toán sin, cos, tan , cũng như chu vi và diện tích của một hình tròn trong chương trình sau đây:

Lấy số pi trong JavaScript

console.log(Math.PI);

//3.141592653589793

Tính sin bằng số pi trong JavaScript

console.log("sin(π/4) = ",Math.sin(Math.PI/4));

//sin(π/4) = 0.7071067811865475

Tính cos bằng số pi trong JavaScript

console.log("cos(π/4) = ",Math.cos(Math.PI/4));

//cos(π/4) = 0.7071067811865476

Tính tan bằng số pi trong JavaScript

console.log("tan(π/4) = ",Math.tan(Math.PI/4));

//tan(π/4) = 0.9999999999999999

Tính chu vi hình tròn bằng số pi trong JavaScript

let r = 8;
console.log("Chu vi = ", 2 * r * Math.PI);

//Chu vi = 50.26548245743669

Tính diện tích hình tròn bằng số pi trong JavaScript

let r = 8;
console.log("Dien tich = ", r*r* Math.PI);

//Dien tich = 201.06192982974676

Từ các ví dụ ở trên, bạn có thể thấy cách chúng ta sử dụng số pi trong JavaScript để vẽ đường tròn, cũng như tính toán các đại lượng liên quan.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng số pi trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/so-pi-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.