Điều kiện và, điều kiện hoặc trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Điều kiện và, điều kiện hoặc trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng điều kiện và, điều kiện hoặc trong PHP. Bạn sẽ học được 2 cách sử dụng các toán tử logic AND và NOT để mô tả điều kiện và, điều kiện hoặc trong PHP sau bài học này.

Lệnh if và toán tử logic trong PHP

Trong bài Toán tử logic trong PHP chúng ta đã biết các toán tử logic sẽ trả về các giá trị là true (đúng) hoặc là false (sai), do vậy chúng thường được sử dụng như là biểu thức điều kiện trong lệnh if.

Ví dụ cụ thể:

$num = 20

$num > 10 || $num < 40
//true

$num > 10 || $num > 40
//true

$num > 10 && $num > 40
//false

Có 3 loại toán tử logic trong PHP là AND, OR và NOT. Và chúng ta đều có thể sử dụng chúng để xác định điều kiện của lệnh if trong PHP như dưới đây.

Điều kiện và trong PHP

Chúng ta sử dụng toán tử logic AND để mô tả điều kiện và trong PHP.

Khi bạn cần làm việc với điều kiện và trong PHP , hãy sử dụng tới toán tử AND với cú pháp sau đây:

if ( A && B){
    Câu lệnh
}else{
    Câu lệnh
}

Khi đó, biểu thức điều kiện A && B sẽ trả về kết quả true nếu cả hai vế đều đúng và ngược lại là false nếu một trong hai vế là sai.

true  && true  = true
true && false = false
false && true = false
false && false = false

Ví dụ về sử dụng điều kiện và trong PHP như sau. Chúng ta cũng sẽ sử dụng lại ví dụ kiểm tra tuổi vào bar ở bài Lệnh if và if…else trong PHP, nhưng sẽ kèm thêm một trường hợp nữa là kiểm tra thẻ chứng minh nhân dân:

$old = 17;
$cmnd = "không";

if ($old < 18){
echo "Em chưa 18, không được vào bar";
}else if ($old >= 18 && $cmnd == "có"){
echo "Trên 18 và có CMND, OK cho vào";
}else {
echo "Về lấy CMND và quay lại sau";
}
//>Về lấy CMND và quay lại sau

Với ví dụ trên, biểu thức điều kiện ($old >= 18 && $cmnd == "có") sẽ đưa ra kết quả true chỉ khi nào thoả mãn cả 2 điều kiện con là $old >= 18$cmnd == "có". Nên chỉ khi nào bạn có mang theo CMND và trên 18 tuổi thì kết quả của mã lệnh trên mới cho bạn vào bar mà thôi.

Điều kiện hoặc trong PHP

Chúng ta sử dụng toán tử logic OR để mô tả điều kiện hoặc trong PHP.

Khi bạn cần làm việc với điều kiện hoặc trong PHP , hãy sử dụng tới toán tử OR với cú pháp sau đây:

if ( A || B){
    Câu lệnh
}else{
    Câu lệnh
}

Khi đó, biểu thức điều kiện A || B sẽ trả về kết quả true nếu một trong hai vế đúng, và false nếu cả hai vế đều sai.

true  || true  = true
true || false = true
false || true = true
false || false = false

Ví dụ về sử dụng điều kiện hoặc trong PHP như sau. Giả sử mẹ sai bạn An đi chợ mua hoa quả, nếu có dưa hấu hoặc táo thì cho mẹ. Khi đó xử lý sẽ như sau:

$check_apple = "có";
$check_melon = "không";

if ($check_apple == "có" || $check_melon == "có" ){
echo "Có thể mua hoa quả";
}else{
echo "Không có hoa quả để mua";
}
//>Có thể mua hoa quả

Với ví dụ trên, biểu thức điều kiện $check_apple == "có" || $check_melon == "có" sẽ đưa ra kết quả true nếu như ở chợ có bán táo, hoặc có bán dưa hấu. Và chỉ khi đó thì An có thể mua hoa quả về cho mẹ mà thôi.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng điều kiện và, điều kiện hoặc trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/lenh-dieu-kien-trong-php/if-and-not-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.