Kiểm tra số nguyên số thực trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số nguyên số thực trong PHP

Hướng dẫn cách kiểm tra số nguyên số thực trong PHP. Bạn sẽ học được cách sử dụng các hàm có sẵn như hàm is_int() hoặc hàm is_float()để kiểm tra số nguyên số thực trong PHP cũng như cách liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên số thực bằng PHP sau bài học này.

Số nguyên số thực trong PHP là gì

Trong ngôn ngữ PHP, khái niệm số nguyên và số thực cũng giống với khái niệm mà chúng ta hay dùng.

Số nguyên bao gồm các số tự nhiên (1,2,3…), số âm (-1,-2,-3…) và số 0.
Những con số thông thường mà chúng ta thường sử dụng được gọi là số nguyên.

Số thực là một số nguyên cộng với một giá trị thập phân. Ví dụ, các số như 1.0, 5.2, -9.687, 3.14159,… chẳng hạn. Số thực cũng bao gồm số nguyên trong nó.
Tóm lại, các số bao gồm cả phần thập phân được gọi là số thực.

Số nguyên trong PHP có thể biểu diễn bởi giá trị chính xác của nó, trong khi số thực trong PHP lại được biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động, điều đó có nghĩa là số thực không thể biểu diễn bởi giá trị chính xác, mà chúng ta có thể làm tròn lên hoặc làm tròn xuống số chữ cái sau phần thập phân để biểu diễn nó với các giá trị khác nhau.

Kiểm tra số nguyên trong PHP bằng hàm is_int

is_int là một hàm có sẵn trong PHP, có tác dụng kiểm tra một đối tượng có phải là số nguyên hay không.

Cách sử dụng hàm is_int trong PHP như sau:

is_int($num);

Trong đó $num là đối tượng cần kiểm tra có phải là số nguyên hay không. Nếu đối tượng đó là số nguyên thì giá trị true được trả về, và trả về false trong các trường hợp còn lại.

Ví dụ cụ thể:

echo is_int(12.3456);
//false

echo is_int(12);
//true

echo is_int(1.6e-2);
//false

Nếu đối tượng chỉ định không thuộc kiểu số, ngay lập tức giá trị false sẽ được trả về:

is_int('78');      // false

is_int(true); // false

is_int("abcd") // false

is_int(null); // false

Kiểm tra số thực trong PHP bằng hàm is_float

is_float là một hàm có sẵn trong PHP, có tác dụng kiểm tra một đối tượng có phải là số thực hay không.

Cách sử dụng hàm is_float trong PHP như sau:

is_float($num);

Trong đó $num là đối tượng cần kiểm tra có phải là số thực hay không. Nếu đối tượng đó là số thực thì giá trị true được trả về, và trả về false trong các trường hợp còn lại.

Ví dụ cụ thể:

echo is_float(12.3456);
//true

echo is_float(12);
//false

echo is_float(1.6e-2);
//true

Nếu đối tượng chỉ định không thuộc kiểu số, ngay lập tức giá trị false sẽ được trả về:

is_float('78');      // false

is_float(true); // false

is_float("abcd") // false

is_float(null); // false

Kiểm tra số nguyên số thực trong PHP bằng hàm tự tạo

Số nguyên trong PHP có khả năng biểu diễn bởi giá trị chính xác của nó, trong khi số thực thì có thể làm tròn lên hoặc làm tròn xuống thành các giá trị khác nhau.

Bằng cách sử dụng tính chất này, chúng ta có thể so sánh hai giá trị làm tròn lênlàm tròn xuống của số đã cho, và nếu hai giá trị này giống nhau thì số đã cho chính là một số nguyên, và ngược lại thì đó chính là một số thực

Chúng ta cần sử dụng tới hai thuộc tính trong Math Object là Math.ceil() để làm tròn lên, và Math.floor để làm tròn xuống giá trị một số trong PHP.

Và chúng ta có thể tạo hàm kiểm tra số nguyên trong PHP như sau:

function check_real_leteger_number( $n){
//flag = 1 => số nguyên
//flag = 0 => số thực

$flag = 1;
if (ceil($n) != floor($n)) $flag = 0;
return $flag;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình kiểm tra n có phải số nguyên không trong PHP như sau:

function check_real_leteger_number( $n){
//flag = 1 => số nguyên
//flag = 0 => số thực

$flag = 1;
if (ceil($n) != floor($n)) $flag = 0;
return $flag;
}

$array= array(4,4.1,4e-1);

foreach($array as $n){

$check = check_real_leteger_number($n);

if( $check == 1 ) echo $n." la so nguyen\n";
else echo $n." la so thuc\n";
}

Kết quả kiểm tra số thực số nguyên sẽ như sau:

4 la so nguyen
4.1 la so thuc
0.4 la so thuc

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên trong mảng PHP

Sử dụng phương pháp ở trên, chúng ta có thể liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên trong mảng bằng PHP.

Và dưới đây là ví dụ về chương trình liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên trong mảng PHP:

function check_real_leteger_number( $n){
//flag = 1 => số nguyên
//flag = 0 => số thực

$flag = 1;
if (ceil($n) != floor($n)) $flag = 0;
return $flag;
}


$array = array(5, 4.1, 7.2, 2, 8.9, 7, 3);
$i = 0; $check=0; $total=0;

for($i = 0; $i < count($array); $i++){
$check = check_real_leteger_number($array[$i]);
if( $check == 1 ) {
echo $array[$i]." ";
$total+=$array[$i];
}
}
echo "\nTong cac so nguyen trong mang: ".$total;

Kết quả:

5 2 7 3 
Tong cac so nguyen trong mang: 17

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn các cách kiểm tra số nguyên số thực trong PHP cũng như cách liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên bằng PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/kiem-tra-so-nguyen-so-thuc-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.