Kiểm tra số nguyên tố trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số nguyên tố trong PHP

Hướng dẫn cách kiểm tra số nguyên tố trong PHP. Bạn sẽ học được cách tạo hàm kiểm tra số nguyên tố trong PHP cũng như cách liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n bằng PHP sau bài học này.

Số nguyên tố trong PHP là gì

Chúng ta đều biết số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Nói cách khác, số nguyên tố là những số chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.

Ví dụ, chúng ta xem xét các số 2, 3, 6 như sau:

Số 2 chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó nên là số nguyên tố
Số 3 chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó nên là số nguyên tố
Số 6 có 4 ước số là 1, 2 , 3 và 6, do đó nó không phải là số nguyên tố.

Kiểm tra số nguyên tố trong PHP

Số nguyên tố là số lớn hơn 1chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó. Bởi vậy nếu số đã cho có nhiều hơn dù chỉ 1 ước số khác số 1 và chính nó thì nó không phải là số nguyên tố.

Để kiểm tra được điều này, chúng ta chỉ cần kiểm tra trong phạm vi lớn hơn 1 và nhỏ hơn số đã cho có tồn tại ước số nào không, và nếu tồn tại dù chỉ một ước số thì có thể khẳng định số đã cho không phải là số nguyên tố.

Dựa vào điều này mà chúng ta có thể tạo hàm kiểm tra số nguyên tố trong PHP dùng while như sau:

function isprime($n){
//flag = 0 => không phải số nguyên tố
//flag = 1 => số nguyên tố

$flag = 1;

if ($n <2) return $flag = 0; /*Số nhỏ hơn 2 không phải số nguyên tố => trả về 0*/

/*Sử dụng vòng lặp while để kiểm tra có tồn tại ước số nào khác không*/
$i = 2;
while($i < $n){
if( $n%$i==0 ) {
$flag = 0;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
$i++;
}

return $flag;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng để viết chương trình PHP kiểm tra số nguyên tố như dưới đây. Chương trình này có tác dụng kiểm tra số nguyên tố có trong một mảng PHP.

function isprime($n){
//flag = 0 => không phải số nguyên tố
//flag = 1 => số nguyên tố

$flag = 1;

if ($n <2) return $flag = 0; /*Số nhỏ hơn 2 không phải số nguyên tố => trả về 0*/

/*Sử dụng vòng lặp while để kiểm tra có tồn tại ước số nào khác không*/
$i = 2;
while($i < $n){
if( $n%$i==0 ) {
$flag = 0;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
$i++;
}

return $flag;
}

$array= array(1, 2, 3, 4, 5, 6);

foreach($array as $n){
$check = isprime($n);

if( $check == 1 ) echo $n." la so nguyen to\n";
else echo $n." khong phai la so nguyen to\n";
}

Kết quả chương trình PHP kiểm tra số nguyên tố sẽ như sau:

1 khong phai la so nguyen to
2 la so nguyen to
3 la so nguyen to
4 khong phai la so nguyen to
5 la so nguyen to
6 khong phai la so nguyen to

Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n

Sử dụng phương pháp ở trên, chúng ta có thể liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n bằng PHP.

Và dưới đây là ví dụ về chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n trong PHP:

function isprime($n){
//flag = 0 => không phải số nguyên tố
//flag = 1 => số nguyên tố

$flag = 1;

if ($n <2) return $flag = 0; /*Số nhỏ hơn 2 không phải số nguyên tố => trả về 0*/

/*Sử dụng vòng lặp while để kiểm tra có tồn tại ước số nào khác không*/
$i = 2;
while($i < $n){
if( $n%$i==0 ) {
$flag = 0;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
$i++;
}

return $flag;
}

$n= 50;

$i = 0; $check=0; $result ="";
while ( $i < $n){
$check = isprime($i);
if( $check == 1 ) $result .= $i." ";
++$i;
}
echo $result;

Kết quả:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra số nguyên tố trong PHP, cũng như cách liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n bằng PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/kiem-tra-so-nguyen-to-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.