Tìm số đảo ngược trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tìm số đảo ngược trong PHP

Hướng dẫn cách tìm số đảo ngược trong PHP. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm strrev cũng như cách tự tạo một hàm để tìm số đảo ngược trong PHP sau bài học này.

Tìm số đảo ngược trong PHP bằng hàm strrev

Tìm số đảo ngược trong PHP là bài toán in ra số đảo ngược của một số bất kỳ.

Ví dụ chúng ta nhập số 1234 thì sẽ thu về số 4321 chẳng hạn.

Tìm số đảo ngược trong PHP

Để tìm số đảo ngược trong PHP, chúng ta đơn giản sử dụng đến một hàm có sẵn là hàm strrev.

strrev là một hàm có sẵn trong PHP, có tác dụng đảo ngược một chuỗi hoặc một số chỉ định.

Cách sử dụng hàm strrev trong PHP như sau:

strrev($num);

Trong đó $num là số cần được đảo ngược.

Ví dụ cụ thể:

echo strrev(123456789);

//987654321

Tìm số đảo ngược trong PHP bằng hàm tự tạo

Trong trường hợp không biết đến hàm trên, chúng ta cũng có thể ứng dụng các hàm sẵn có để tự tạo hàm đảo ngược số trong PHP.

Ý tưởng ở đây là:

  1. Chuyển từng chữ số của số đã cho vào mảng
  2. Đảo ngược mảng đó
  3. Chuyển mảng thành số kết quả

Chúng ta có thể dùng mã lệnh sau:

$num = 123456789;
$str = strval($num); // Chuyển số thành chuỗi

$arr1 = str_split($str); // Chuyển chuỗi thành mảng

$arr2 = array_reverse($arr1); // Đảo ngược mảng

$arr3 = implode($arr2); // Chuyển mảng thành chuỗi

$result = intval($arr3); // Chuyển chuỗi thành số kết quả

echo $result;

//987654321

Chúng ta cũng có thể rút gọn code và tạo thành một hàm tự tạo như sau:

/*Hàm tìm số đảo ngược trong PHP*/
function reverse_num($n){
$n = strval($n);
$str = implode(array_reverse(str_split($n)));
return intval($str);
}

Sau đó chỉ cần gọi hàm và sử dụng như sau:

$n = 123456789;
$result = reverse_num($n);
echo $result;

// 987654321

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tìm số đảo ngược trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/tim-so-dao-nguoc-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.