Cắt chuỗi trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cắt chuỗi trong Python

Hướng dẫn cách cắt chuỗi trong python. Trong quá trình lập trình, việc xử lý và cắt chuỗi là một phần rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách cắt chuỗi trong Python và các cách thức liên quan đến nó.

Cắt chuỗi trong python (Slicing)

Trong Python, bạn có thể cắt một chuỗi bằng cách sử dụng phép toán slicing. Phép toán slicing cho phép bạn trích xuất một phần của chuỗi dựa trên vị trí của các ký tự.

Cú pháp slicing trong Python như sau:

str[ start_point : end_point ]

Trong đó:

  • str là chuỗi cần cắt
  • start_point là index của ký tự bắt đầu cắt chuỗi
  • end_point là index của ký tự kết thúc cắt chuỗi.

Cần chú ý chuỗi được cắt ra sẽ không bao gồm ký tự ở end_point.

Ví dụ:

str = "bigcityboy"
substring = str[3:7]
print(substring)

Kết quả sẽ là “city”. Trong ví dụ này, chúng ta đã cắt chuỗi từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 7 (không bao gồm 7).

Cắt từ đầu chuỗi

Bạn có thể sử dụng slicing để cắt chuỗi từ đầu chuỗi, bằng cách lược bỏ đối số start_point. Khi đó python tự mặc định start_point sẽ bằng 0, có nghĩa là sẽ cắt từ đầu chuỗi.

Ví dụ:

str = "bigcityboy"
print (str[:7])# Cắt từ đầu đến vị trí 7

Chúng ta cũng có thể chỉ định start_point như sau:

str = "bigcityboy"
print (str[0:7]) # Cắt từ đầu đến vị trí 7

Cả hai cách viết đều đưa ra kết quả giống nhau:

bigcity

Cắt từ cuối chuỗi

Bạn có thể sử dụng slicing để cắt chuỗi từ cuối chuỗi, bằng cách lược bỏ đối số end_point. Khi đó python tự mặc định end_point sẽ bằng độ dài chuỗi, có nghĩa là sẽ cắt cho đến cuối chuỗi.

Ví dụ:

str = "bigcityboy"
print (str[3:]) # Cắt từ vị trí 3 đến cuối chuỗi

Chúng ta cũng có thể chỉ định end_point như sau:

str = "bigcityboy"
print (str[3:10]) # Cắt từ vị trí 3 đến cuối chuỗi

Cả hai cách viết đều đưa ra kết quả giống nhau:

cityboy

Cắt chuỗi theo bước

Trong phép toán slicing, bạn cũng có thể chỉ định bước khi cắt chuỗi. Điều này cho phép bạn cắt một chuỗi một cách đều đặn với một khoảng cách nhất định giữa các ký tự.

Chúng ta sử dụng slicing cùng bước nhảy với cú pháp sau đây:

str[ start_point : end_point : step]

Trong đó:

  • str là chuỗi cần cắt
  • start_point là index của ký tự bắt đầu cắt chuỗi
  • end_point là index của ký tự kết thúc cắt chuỗi.
  • step là khoảng cách nhất định giữa các ký tự cần cắt

Ví dụ:

text = "bigcityboy"
substring = text[::2]
print(substring)

Kết quả sẽ là “bgiyo vì chúng ta đã cắt chuỗi với bước là 2.

Một ví dụ khác:

str = "bigcityboy"
print (str[3:7:2])
# ct
print (str[3:10:3])
# cyy

Cắt chuỗi ngược

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng slicing với bước âm để cắt chuỗi theo chiều ngược lại.

Ví dụ:

text = "bigcityboy"
substring = text[::-1]
print(substring)

Kết quả sẽ là “yobyticgib” vì chúng ta đã cắt chuỗi theo chiều ngược lại.

Tìm kiếm và cắt chuỗi

Khi bạn muốn cắt chuỗi dựa trên nội dung của chuỗi, bạn có thể sử dụng các phương thức của chuỗi như split() hoặc find().

Phương thức split() cho phép bạn cắt chuỗi thành một danh sách các phần con dựa trên một ký tự phân cách.

Ví dụ:

text = "apple,banana,cherry"
fruits = text.split(",")
print(fruits)

Kết quả sẽ là danh sách các chuỗi [“apple”, “banana”, “cherry”].

Ngoài ra, phương thức find() cho phép bạn tìm vị trí đầu tiên của một chuỗi con trong chuỗi gốc và sau đó cắt từ vị trí đó.

Ví dụ:

text = "bigcityboy"
position = text.find("ci")
substring = text[position:]
print(substring)

Kết quả sẽ là “cityboy”. Chúng ta đã tìm vị trí của chuỗi “ci” trong chuỗi gốc và cắt từ vị trí đó.

Thay thế và cắt chuỗi

Khi bạn muốn thay thế một phần của chuỗi và sau đó cắt chuỗi kết quả, bạn có thể sử dụng phương thức replace() và sau đó sử dụng slicing.

Ví dụ:

text = "bigcityboy"
new_text = text.replace("boy", "girl")
substring = new_text[3:]
print(substring)

Kết quả sẽ là “citygirl”. Chúng ta đã thay thế chuỗi “boy” bằng “girl” và sau đó cắt chuỗi từ vị trí thứ 3.

Sử dụng biểu thức chính quy (Regular Expressions)

Khi bạn cần cắt chuỗi dựa trên một mẫu phức tạp hơn, bạn có thể sử dụng biểu thức chính quy (regular expressions). Python cung cấp thư viện re để làm việc với biểu thức chính quy.

Ví dụ:

import re

text = "The price of the product is $50.99"
pattern = r"\$\d+\.\d+"
match = re.search(pattern, text)
if match:
price = match.group()
print(price)

Kết quả sẽ là “$50.99”. Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng biểu thức chính quy để tìm chuỗi có dạng giá tiền và cắt nó ra khỏi chuỗi gốc.

Xử lý chuỗi đặc biệt

Khi bạn cần xử lý các ký tự đặc biệt trong chuỗi, bạn có thể sử dụng các ký tự thoát (escape characters) như \n (xuống dòng), \t (tab), và \\ (ký tự gạch nối).

Ví dụ:

text = "This is a \n multiline \t string."
print(text)

Kết quả sẽ hiển thị chuỗi trên nhiều dòng với dấu xuống dòng và tab như được xác định.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách cắt chuỗi trong python rồi. Cắt chuỗi là một phần quan trọng trong lập trình Python. Python cung cấp nhiều cách để thực hiện việc này, bao gồm slicing, cắt theo bước, tìm kiếm và cắt, thay thế và cắt, sử dụng biểu thức chính quy, và xử lý chuỗi đặc biệt. Quá trình này rất quan trọng khi bạn làm việc với dữ liệu văn bản và chuỗi trong ứng dụng của mình. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ cách cắt chuỗi trong Python và cách áp dụng chúng trong công việc lập trình hàng ngày.êm số bước nhảy khi viết lệnh cắt chuỗi trong python.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-cat-chuoi-trong-python-string-slice-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.