Tạo list trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tạo list trong python

Hướng dẫn cách tạo list trong python. Bạn sẽ học được tất cả các cách tạo list trong python sau bài học này.

Chúng ta có 5 phương pháp để tạo list trong python như sau:

  • Sử dụng cặp dấu [] : chỉ định trực tiếp giá trị phần tử trong list
  • Sử dụng biến : chỉ định gián tiếp giá trị phần tử trong list
  • Sử dụng toán tử * : lặp list và tạo ra list mới.
  • Sử dụng hàm list() : chuyển string, tuple , dictionary sang list trong Python
  • Sử dụng hàm range() : tạo ra list có các phần tử là một dãy số liên tục

Tạo list trong python bằng cách định trực tiếp giá trị phần tử | cặp dấu []

Để tạo list trong python, chúng ta chỉ định trực tiếp giá trị các phần tử bên trong cặp dấu [ ] và cách nhau bởi dấu , với cú pháp như sau:

[Phần tử 1, Phần tử 2, …]

Các phần tử có thể là bất kỳ dạng dữ liệu nào mà Python có thể xử lý, chẳng hạn như số và chuỗi.
Ví dụ:

[10, 20, 30, 40, 50]
['Hanoi' , 'Saigon', 'Cantho']

Bạn cũng có thể sử dụng nhiều kiểu dữ liệu khác nhau cho từng phần tử trong cùng một list.

['Kiyoshi', 30 , True]

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng một list như là một phần tử trong một list khác, và chúng ta gọi đây là list trong list python.

['Cam' , 'Táo' , ['Dâu xanh' , 'Dâu đỏ']]

Bạn cũng có thể tạo list rỗng trong python với cách viết sau:

[]

Sau khi tạo list, bạn có thể gán list đó vào một biến để sử dụng trong chương trình.

giỏ_quả = ['Cam' , 'Táo' , ['Dâu xanh' , 'Dâu đỏ']]
for quả in giỏ_quả:
print(quả)

Kết quả

Cam
Táo
['Dâu xanh', 'Dâu đỏ']

Tạo list trong python bằng cách định gián tiếp giá trị phần tử | biến trong python

Thay vì chỉ định trực tiếp giá trị của phần tử, chúng ta sẽ chỉ định gián tiếp giá trị phần tử thông qua biến, bằng cách gán giá trị vào biến và sử dụng biến đó để khởi tạo list.

Ví dụ, chúng ta gán các giá trị phần tử vào biến x, y và sử dụng các biến này để tạo list python như sau:

x = 10
y = 15
numlist = [x, y]
print (numlist)

Kết quả:

[10, 15]

Ở đây cần lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng giá trị của biến để khởi tạo giá trị phần tử khi tạo list, chứ không phải là tạo ra một mối quan hệ tham chiếu giữa biến và các phần tử trong list.

Do đó, sau khi tạo xong list, nếu chúng ta thay đổi giá trị của biến, thì giá trị của phần tử trong list cũng sẽ không bị thay đổi.

Ví dụ, giá trị các phần tử trong list không bị thay đổi dù giá trị các biến x, y sử dụng để tạo nó đã bị thay đổi.

x = 10
y = 15
numlist = [x, y]
print (numlist)

#Thay đổi giá trị của x, y
x = 20
y = 25
print (numlist)

Kết quả:

[10, 15]
[10, 15]

Lặp list và tạo ra list mới | toán tử nhân

Chúng ta có thể lặp lại một list và tạo ra list mới chứa các phần tử được lặp lại từ list cũ, bằng cách sử dụng toán tử nhân với cú pháp sau đây:

new_list = org_list * num

Trong đó new_list là list mới được tạo ra bằng cách lặp lại list org_list với số lần num.

Ví dụ cụ thể, chúng ta lặp một list có 1 phần tử và tạo ra một list mới như sau:

Khởi tạo một list gồm 10 số 0

org_list = [0]
numlist = org_list * 10
print(numlist)
#>> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Bạn cũng có thể viết gọn lại trên một dòng như sau:

numlist = [0] * 10
print(numlist)
#>> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Tương tự với chuỗi, chúng ta có thể khởi tạo một list gồm 6 chuỗi ‘null’ như sau:

numlist = ['null'] * 6
print(numlist)
#>> ['null', 'null', 'null', 'null', 'null', 'null']

Cách làm này rất thuận tiện khi bạn muốn tạo một danh sách với một số phần tử cụ thể với giá trị khởi tạo ban đầu giống nhau.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng cách lặp này để lặp một list chứa nhiều phần tử và tạo ra list mới như sau:

numlist = [10, 20, 30] * 3
print (numlist)
#>> [10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30]

str_list = ['a','i','u','e','o'] * 2
print(str_list)
#>> ['a', 'i', 'u', 'e', 'o', 'a', 'i', 'u', 'e', 'o']

Chuyển string, tuple , dictionary sang list | hàm list() trong python

Hàm list() trong python được sử dụng để chuyển các iterable như chuỗi, tuple, dictionary sang list trong Python.

Ví dụ, chúng ta sử dụng hàm list() để chuyển tuple sang list trong Python như sau:

nums = list((1, 2, 3, 4, 5))
print(nums)
#>> [1, 2, 3, 4, 5]

Tương tự, bạn cũng có thể chuyển string sang list trong Python như sau:

strs = list('abcde')
print(strs)
#>>['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

Hướng dẫn chi tiết về phần này, bạn có thể tìm thấy tại bài viết Hàm list() và cách tạo list từ iterable trong python.

Tạo ra list có các phần tử là một dãy số liên tục | hàm range()

Bằng cách kết hợp giữa hàm list() và hàm range(), bạn có thể tạo ra một list có các phần tử là một dãy số liên tục, với cú pháp sau đây:

newlist = list(range(start, end, step))

Ví dụ:

nums1 = list(range(5))
print(nums1)
#>> [0, 1, 2, 3, 4]

nums2 = list(range(-5, 6))
print(nums2)
#>> [-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5]

nums3 = list(range(1, 11, 2))
print(nums3)
#>> [1, 3, 5, 7, 9]

Hướng dẫn chi tiết về phần này, bạn cũng có thể tìm thấy tại bài viết Tạo list từ iterable trong python.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã trình bày các cách tạo list trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành với các ví dụ ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/khoi-tao-list-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.