Phương thức main trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Phương thức main trong Java

Trong các ví dụ chúng ta đã học trong các bài trước, chúng ta luôn tạo ra main method. Khi bạn biên dịch và chạy chương trình Java, phương thức đầu tiên được gọi là main method. Dưới đây là mô tả ngắn gọn về vai trò của main method trong chương trình Java.

main method là gì

Đây là một trong những chương trình mẫu chúng ta đã sử dụng nhiều lần. Trong lớp này, chỉ có một phương thức được viết, và tên của nó là main method.

class Hello{
public static void main(String[] args){
System.out.println("Hello");
}
}

Lưu trữ chương trình này dưới tên Hello.java, biên dịch nó sẽ tạo ra Hello.class. Khi bạn thực hiện lệnh java Hello để chạy chương trình, phương thức đầu tiên được gọi là main method của lớp Hello.

Các dòng mã trong khối của main method sẽ được thực thi theo thứ tự, nhưng trong ví dụ này, chỉ có một dòng mã để in ra màn hình chuỗi “Hello”, sau đó chương trình sẽ kết thúc.

Do đó, main method trở thành một phương thức đặc biệt, khác biệt so với các phương thức khác. Nếu trong lớp bạn muốn chạy không có main method,sẽ không có lỗi khi biên dịch, nhưng sẽ xuất hiện lỗi khi bạn chạy chương trình.

Dưới đây là một ví dụ khi đổi tên phương thức thành greeting thay vì main.

class Hello01{
public static void greeting(String[] args){
System.out.println("Hello");
}
}

Khi biên dịch không phát hiện lỗi:
Main Method Error 1

Tuy nhiên khi cố gắng thực thi chương trình, bạn sẽ gặp lỗi “Lỗi: Không tìm thấy phương thức main trong lớp Hello01.”

Main Method Error 2

Vì vậy, main method là bắt buộc phải có trong lớp bạn đang cố thực thi.

Định dạng của main method

Main method có định dạng như sau:

public static void main(String[] args){
// ...
}

Main method cũng là một phương thức, nên nó không khác biệt so với các phương thức khác, nhưng sẽ có một số quy tắc được áp dụng. Nó phải được đặt tên là main, phải có tham số ảo để nhận các đối số được chỉ định khi chương trình khởi chạy, và phải có các quy tắc public và static.

class Hello{
  public static void main(String[] args){
    System.out.println("Hello");
  }
}

Chi tiết hơn sẽ được Kiyoshi giải thích ở một bài khác, nhưng từ khóa public khai báo rằng phương thức main này có thể truy cập từ tất cả các lớp. Từ khóa static khai báo rằng phương thức main này không phải là thành viên của đối tượng được tạo ra từ lớp, mà là thành viên (class method) của chính lớp này.

Ví dụ, nếu bạn tạo một ví dụ không có đặt public hoặc static như sau:

class Hello02{
void main(String[] args){
System.out.println("Hello");
}
}

Khi biên dịch không xảy ra lỗi:
Main Method Error 3

Tuy nhiên khi bạn thực thi chương trình, bạn sẽ gặp lỗi “Lỗi: Không tìm thấy phương thức chính trong lớp Hello02.”

Main Method Error 4

Do main method đã được định nghĩa trong lớp, nhưng vì không có public hoặc static, nó không thể được gọi từ bên ngoài. Do vậy hãy nhớ luôn tuân thủ định dạng cố định khi tạo main method.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã giải thích vai trò và định dạng của main method khi chương trình được gọi lần đầu tiên.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/kien-thuc-co-ban-ve-java/phuong-thuc-main-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.