Tìm max và min trong mảng JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tìm max và min trong mảng JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách tìm max và min trong mảng JavaScript. Bạn sẽ học được 3 cách căn bản để tìm max và min trong mảng JavaScript sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp để tìm max và min trong mảng JavaScript như sau:

  • Tìm max và min trong mảng JavaScript bằng cách sắp xếp mảng
  • Tìm max và min trong mảng JavaScript bằng Math.max.apply và Math.min.apply
  • Tìm max và min trong mảng JavaScript bằng Array reduce

Tìm max và min trong mảng JavaScript bằng cách sắp xếp mảng

Để tìm max và min trong mảng JavaScript, chúng ta đơn giản sắp xếp mảng đó theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Sau khi sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần, thì số đầu tiên sẽ là số nhỏ nhất, và số cuối cùng sẽ là số lớn nhất.

Ngược lại thì sau khi sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần, thì số đầu tiên sẽ là số lớn nhất, và số cuối cùng sẽ là số nhỏ nhất.

Về cách sắp xếp mảng trong JavaScript, Kiyoshi cũng đã trình bày ở bài viết sau đây:

Sau đây là ví dụ về cách tìm max và min trong mảng JavaScript bằng cách sắp xếp mảng giảm dần.

let array = [5, 4, 7, 2, 8, 12, 7, 3];

/*Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần*/
array.sort(function(a, b) {
return b - a;
});

console.log("max= ",array[0]);
console.log("min= ",array[array.length-1]);

Kết quả:

max=  12
min= 2

Tìm max và min trong mảng JavaScript bằng Math.max.apply và Math.min.apply

Cách thứ 2 cũng đơn giản không kém khi chúng ta cần tìm max và min trong mảng JavaScript, đó chính là sử dụng tới phương thức Math.max.apply và Math.min.apply.

Chúng ta sử dụng hai phương thức này để tìm max và min trong mảng JavaScript như sau:

Hai phương thức này có tác dụng tìm số lớn nhất/ nhỏ nhất từ trong mảng chỉ định như sau:

Math.max.apply(null, arr);
Math.min.apply(null, arr);

Trong đó arr là mảng ban đầu cần tìm phần tử max và min trong đó.

Ví dụ cụ thể:

let array = [5, 4, 7, 2, 8, 12, 7, 3];
let max_val = Math.max.apply(null, array);
let min_val = Math.min.apply(null, array);

console.log("max= ",max_val);
console.log("min= ",min_val);

Kết quả:

max=  12
min= 2

Tìm max và min trong mảng JavaScript bằng Array reduce

Đây là phương pháp căn bản cuối cùng giúp tìm max và min trong mảng JavaScript.

Trong bài Array reduce trong JavaScript chúng ta đã biết cách sử dụng Array reduce để xử lý tuần tự các phần tử trong mảng ban đầu thông qua một hàm “thu nhỏ dần” để thu về một kết quả tích lũy duy nhất.

Và nếu kết quả tích lũy chúng ta muốn ở đây chính là số lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng chỉ định thì chúng ta có thể tìm max và min trong mảng JavaScript như sau:

let num = [5, 4, 7, 2, 8, 12, 7, 3];

/*Tìm max trong mảng bằng Array reduce */
let max_val = num.reduce(function(accumulator, element){
return (accumulator > element) ? accumulator : element
});
console.log("max= ",max_val);

/*Tìm min trong mảng bằng Array reduce */
let min_val = num.reduce(function(accumulator, element){
return (accumulator < element) ? accumulator : element
});
console.log("min= ",min_val);

Kết quả:

max=  12
min= 2

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tìm max và min trong mảng JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/mang-trong-javascript/tim-max-va-min-trong-mang-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.