Tìm phần tử cuối cùng trong mảng JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tìm phần tử cuối cùng trong mảng JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách tìm phần tử cuối cùng trong mảng JavaScript. Bạn sẽ học được cách tìm phần tử cuối cùng trong mảng JavaScript, cách tìm vị trí cuối cùng của phần tử x trong mảng JavaScript, cách tìm phần tử chẵn lẻ cuối cùng trong mảng JavaScript, cũng như cách tìm số âm dương cuối cùng trong mảng JavaScript sau bài học này.

Tìm phần tử cuối cùng trong mảng JavaScript

Phần tử cuối cùng trong mảng JavaScript sẽ có vị trí index bằng độ dài (số phần tử) của mảng trừ đi một đơn vị.

Do đó, để tìm phần tử cuối cùng trong mảng JavaScript, chúng ta cần phải tìm ra độ dài (số phần tử) của mảng đó, và truy cập tới vị trí cuối cùng trong mảng để lấy ra phần tử cuối cùng.

Để tìm ra độ dài (số phần tử) của mảng JavaScript, chúng ta sẽ dùng tới phương pháp mà Kiyoshi đã hướng dẫn trong bài Độ dài mảng trong JavaScript

Và chúng ta viết chương trình tìm phần tử cuối cùng trong mảng JavaScript đơn giản như sau:

let array1 = [5, 4, 7, 2, 8, 7, 3];
let array2 = [1, 2, 3, 4, 5];


//Tìm phần tử cuối cùng trong mảng
console.log( "Phần tử cuối cùng: ", array1[array1.length-1] )
console.log( "Phần tử cuối cùng: " ,array2[array2.length-1] );

Kết quả phép tìm phần tử cuối cùng trong mảng JavaScript như sau:

Phần tử cuối cùng:   3
Phần tử cuối cùng: 5

Tìm vị trí cuối cùng của phần tử x trong mảng JavaScript

Để tìm vị trí cuối cùng của phần tử x trong mảng JavaScript có n phần tử, chúng ta đơn giản tạo một vòng lặp để lấy từng phần tử từ cuối mảng về đầu mảng, và so sánh với phần tử x cần tìm.

Vị trí của phần tử đầu tiên giống với x được tìm thấy chính là vị trí cuối cùng của phần tử x trong mảng JavaScript.

Và chúng ta viết chương trình tìm vị trí cuối cùng của phần tử x trong mảng JavaScript như sau:

/*Tạo hàm tìm vị trí cuối cùng của phần tử x trong mảng JavaScript*/
function find_last_x(array, x){
for (let i = array.length-1; i >=0; i --){
if (array[i]==x){
return i;
}
}
}

let array = [5, 4, 6, 7, 2, 8, 7, 3];

console.log(find_last_x(array, 6));
console.log(find_last_x(array, 7));

Kết quả phép tìm vị trí cuối cùng của phần tử x trong mảng JavaScript như sau:

2
6

Tìm số chẵn lẻ cuối cùng trong mảng JavaScript

Để tìm số chẵn cuối cùng trong mảng, chúng ta đơn giản tạo một vòng lặp để lấy từng phần tử từ cuối mảng về đầu mảng, và kiểm tra xem phần tử đó có phải là số chẵn không.

Số chẵn đầu tiên được tìm thấy chính là số chẵn cuối cùng trong mảng JavaScript.

Một cách tương tự thì chúng ta cũng có thể tìm số lẻ cuối cùng trong mảng với phương pháp này.

Về việc kiểm tra một phần tử là số chẵn hay số lẻ, chúng ta sẽ dùng tới một trong 2 phương pháp mà Kiyoshi đã hướng dẫn trong bài:

Và chúng ta viết chương trình tìm số chẵn lẻ cuối cùng trong mảng như sau:

/*Tạo hàm kiểm tra số chẵn lẻ*/
function check_odd_even(n){
//flag = 1 => số lẻ
//flag = 0 => số chẵn

let flag = 1;
if( n % 2 == 0 ) flag= 0;
return flag;
}


/*Tạo hàm tìm số chẵn cuối cùng trong mảng JavaScript*/
function find_last_odd(array){
for (let i = array.length-1; i >=0; i --){
if (check_odd_even(array[i])==1) return array[i];
}
}

/*Tạo hàm tìm số lẻ cuối cùng trong mảng JavaScript*/
function find_last_even(array){
for (let i = array.length-1; i >=0; i --){
if (check_odd_even(array[i])==0) return array[i];
}
}

let array = [5, 4, 6, 7, 2, 8, 7, 3];


console.log("Số chẵn cuối cùng: ",find_last_even(array));
console.log("Số lẻ cuối cùng: ",find_last_odd(array));

Kết quả phép tìm số chẵn lẻ cuối cùng trong mảng JavaScript như sau:

Số chẵn cuối cùng:  8
Số lẻ cuối cùng: 3

Tìm số âm dương cuối cùng trong mảng JavaScript

Để tìm số dương cuối cùng trong mảng, chúng ta đơn giản tạo một vòng lặp để lấy từng phần tử từ cuối mảng về đầu mảng, và kiểm tra xem phần tử đó có phải là số dương không.

Số dương đầu tiên được tìm thấy chính là phần tử dương cuối cùng trong mảng JavaScript.

Một cách tương tự thì chúng ta cũng có thể tìm số âm cuối cùng trong mảng với phương pháp này.

Về việc kiểm tra một phần tử là số âm hay số dương, chúng ta đơn giản so sánh số đó với 0. Bạn cũng có thể dùng tới hàm tự tạo mà Kiyoshi đã hướng dẫn trong bài:

Và chúng ta viết chương trình tìm số âm số dương cuối cùng trong mảng như sau:

/*Tạo hàm tìm số dương cuối cùng trong mảng JavaScript*/
function find_last_positive(array){
for (let i = array.length-1; i >=0; i --){
if (array[i] > 0) return array[i];
}
}

/*Tạo hàm tìm số âm cuối cùng trong mảng JavaScript*/
function find_last_negative(array){
for (let i = array.length-1; i >=0; i --){
if (array[i] < 0) return array[i];
}
}

let array = [5, -4, 6, 7, 2, -8, 7, 3];


console.log("Số âm cuối cùng: ",find_last_positive(array));
console.log("Số dương cuối cùng: ",find_last_negative(array));

Kết quả phép số âm dương cuối cùng trong mảng JavaScript như sau:

Số âm cuối cùng:  3
Số dương cuối cùng: -8

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tìm phần tử cuối cùng trong mảng JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/mang-trong-javascript/tim-phan-tu-cuoi-cung-trong-mang-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.