Chuyển số thành chuỗi theo định dạng số thập phân trong JavaScript(toFixed) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển số thành chuỗi theo định dạng số thập phân trong JavaScript(toFixed)

Hướng dẫn cách chuyển số thành chuỗi theo định dạng số thập phân trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng phương thức toFixed để định dạng số trong JavaScript theo số lượng chữ số thập phân sau dấu phẩy trong bài học này.

Chuyển số thành chuỗi theo định dạng số thập phân trong JavaScript | toFixed

toFixed là một phương thức trong Number Object, có tác dụng chuyển số thành chuỗi theo định dạng số thập phân trong JavaScript. Số đã cho sẽ được định dạng lại với số chữ số thập phân được chỉ định sau dấu phẩy, và trả về kết quả dưới dạng một chuỗi.

Cách sử dụng toFixed trong JavaScript như sau:

num.toFixed(digits);

Trong đó num là số cần chuyển về chuỗi theo định dạng chữ số thập phân, và digits là số lượng chữ số thập phân chỉ định sau dấu phẩy. Giá trị thông thường của digits nằm trong khoảng từ 0 đến 20 tùy vào môi trường chạy JavaScript, và khác với các phương thức khác thì nếu chỉ định một giá trị nằm ngoài phạm vi này thì lỗi RangeError cũng không bị trả về.

Trong trường hợp lược bỏ digits thì phương thức toFixed sẽ dùng giá trị mặc định bằng 0. Ví dụ cụ thể:

let num = 12.3456;

console.log(num.toFixed());
//12

console.log(num.toFixed(0));
//12

Nếu số chữ số thập phân thực tế của số ban đầu lớn hơn digits thì số ban đầu sẽ được làm tròn. Ví dụ:

let num = 12.3456;

console.log(num.toFixed(2));
//12.35

console.log(num.toFixed(3));
//12.346

Nếu số chữ số thập phân thực tế của số ban đầu nhỏ hơn digits thì số 0 sẽ được đệm thêm cho đủ độ dài chuỗi kết quả. Ví dụ:

let num = 12.3456;

console.log(num.toFixed(4));
//12.3456

console.log(num.toFixed(5));
//12.34560

console.log(num.toFixed(6));
//12.345600

Ngoài biến thì chúng ta cũng có thể sử dụng toFixed() trực tiếp với các số có phần thập phân sau dấu phẩy như số thực hoặc hàm số mũ:

console.log(5678.9.toFixed(1));
// 5678.9
console.log(1.6e-2.toFixed(2));
// 0.02

Lưu ý khi dùng toFixed trong JavaScript

Cần lưu ý chúng ta không thể sử dụng trực tiếp phương thức toFixed với các số không chứa phần thập phân sau dấu phẩy như số nguyên, vì lỗi sẽ xảy ra:

console.log(12.toFixed(3));
>>> Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token

Thay vào đó, hãy viết số nguyên vào giữa cặp dấu ngoặc nhọn, hoặc là dùng dấu cách giữa số và phương thức như sau:

console.log(12 .toFixed(3));
//12.0

console.log((12).toFixed(3));
//12.0

Và 2 là, các trường hợp dưới đây trả về lỗi khi sử dụng phương thức toFixed như sau:

/*Chỉ định giá trị digits nằm ngoài phạm vi từ 0 đến 100*/
console.log(28.52.toFixed(101));

>>> RangeError: toFixed() argument must be between 0 and 100


/*Chỉ định đối tượng không phải là số*/
let str ="Hello";
console.log(str.toFixed(3));

>>> TypeError: str.toFixed is not a function

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách chuyển số thành chuỗi theo định dạng số thập phân trong JavaScript bằng toFixed rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/chuyen-so-thanh-chuoi-theo-dinh-dang-so-thap-phan-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.