Chuyển chuỗi thành số thực trong JavaScript (Number.parseFloat) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển chuỗi thành số thực trong JavaScript (Number.parseFloat)

Hướng dẫn cách chuyển chuỗi thành số thực trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng thuộc tính Number.parseFloat để chuyển chuỗi thành số thực trong JavaScript sau bài học này.

Chuyển chuỗi thành số thực trong JavaScript | Number.parseFloat

Number.parseFloat là một thuộc tính trong Number Object, có tác dụng chuyển một chuỗi ký tự thành kiểu số thực trong JavaScript.

Chúng ta sử dụng Number.parseFloat để chuyển chuỗi thành số thực trong JavaScript với cú pháp sau đây:

Number.parseFloat(str);

Trong đó str là chuỗi string cần chuyển sang dạng số thực.

Quá trình chuyển chuỗi thành số thực bằng Number.parseFloat trong JavaScript bao gồm các xử lý sau:

  1. Xóa bỏ các khoảng trắng nếu có ở đầu chuỗi chỉ định

  2. Nếu tồn tại các ký hiệu + hoặc - thì sẽ coi như là dấu của kết quả sau khi chuyển.

  3. Phân tích chuỗi và chuyển đổi các ký tự có thể chuyển thành số thực, cho tới trước ký tự đầu tiên không thể chuyển thành số thực được tìm thấy. Các ký tự có thể chuyển thành số về dạng số bao gồm các chữ số, dấu +-, dấu . và 2 ký tự biểu diễn hàm số mũ là eE. Tuy nhiên cần lưu ý dấu . thứ 2 nếu xuất hiện trong chuỗi sẽ không được coi như là số nữa.

Kết quả, phương thức Number.parseFloat sẽ trả về giá trị số thực được phân tích ra từ chuỗi ban đầu. Trong trường hợp ký tự đầu tiên của chuỗi đã cho (ngoại trừ khoảng trắng) không thể chuyển về được dạng số, kết quả NaN sẽ được trả về.

Một điểm cần đặc biệt lưu ý là khác với phương thức Number.parseInt được sử dụng để chuyển chuỗi thành số nguyên vốn coi các chuỗi được bắt đầu bởi 0x hoặc 0X là số (ở dạng cơ số 16), thì trong phương thức Number.parseFloat, các ký tự này cũng chỉ được coi là ký tự thông thường, và chỉ có chữ số 0 được coi là có thể chuyển về dạng số mà thôi.

Một số ví dụ chuyển chuỗi thành số thực trong JavaScript

Để hiểu rõ hơn cách dùng Number.parseFloat trong JavaScript, hãy cùng xem một số ví dụ cụ thể chuyển chuỗi thành số thực như sau:

/*Chuỗi là các chữ số*/
Number.parseFloat('12.34'); // 12.34

/*Chuỗi chứa khoảng trắng đầu chuỗi*/
Number.parseFloat(' 12.34'); // 84

/*Chuỗi chứa dấu cộng trừ*/
Number.parseFloat(' -12.34');// -12.34

/*Chuỗi chứa ký tự không thể chuyển về số ở cuối*/
Number.parseFloat(' -12.34cm'); // -12.34

/*Chuỗi chứa ký tự không thể chuyển về số ngay đầu*/
Number.parseFloat('Month12.34'); // NaN

/*Chuỗi chứa 2 dấu chấm*/
Number.parseFloat('56.12.34'); //56.12

Và chúng ta cần lưu ý, các chuỗi được bắt đầu bởi 0x hoặc 0X sẽ chỉ được coi là các ký tự thông thường, và chỉ có chữ số 0 được coi là có thể chuyển về số thực mà thôi.

/*chuỗi được bắt đầu bởi 0x*/
Number.parseFloat('0x42'); // 0

/*chuỗi được bắt đầu bởi 0X*/
Number.parseFloat('0X42');// 0

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách chuyển chuỗi thành số thực trong JavaScript bằng Number.parseFloat rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/chuyen-chuoi-thanh-so-thuc-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.