Nhập biến trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Nhập biến trong python

Trong lập trình, việc nhập dữ liệu từ người dùng là một phần quan trọng. Trong Python, bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng bằng cách sử dụng hàm input(). Nhập biến trong Python cho phép chương trình tương tác với người dùng, nhận dữ liệu từ họ và sử dụng dữ liệu đó để thực hiện các phép tính hoặc xử lý thông tin. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách nhập biến trong Python và làm thế nào để sử dụng giá trị nhập từ người dùng.

Hàm input() trong Python

Hàm input() trong Python là một cách đơn giản để nhập dữ liệu từ người dùng. Hàm này đọc một dòng văn bản được nhập từ bàn phím và trả về chuỗi (string) chứa dữ liệu được nhập. Dưới đây là một ví dụ cơ bản về cách sử dụng hàm input():

name = input("Nhập tên của bạn: ")
print("Xin chào, " + name + "!")

Trong ví dụ trên, chương trình sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu người dùng nhập tên. Sau khi người dùng nhập tên của họ và nhấn Enter, giá trị được lưu vào biến name, và chương trình sẽ hiển thị lời chào với tên người dùng.

Nhập biến trong python

Để nhập biến trong python, chúng ta sẽ dùng hàm input() mà Kiyoshi đã giới thiệu ở trên.

Hàm input() sẽ giúp chúng ta nhập liệu từ bàn phím và gán giá trị đó vào biến với cú pháp sau đây:

tên_biến= input()

Trong đó:

  • input dùng để gọi hàm. Khi hàm được gọi, một dòng nhập dữ liệu sẽ hiện ra để người dùng có thể nhập liệu từ bàn phím.
  • tên_biến được đặt theo Quy tắc đặt tên biến trong Python mà bạn đã học trong bài Biến trong python là gì

Sau khi người dùng có thể nhập liệu từ bàn phím, chuỗi nhập vào sẽ được gán vào tên biến dưới dạng kiểu dữ liệu string.

Bạn cũng có thể dùng cú pháp sau đây để màn hình nhập liệu trở nên đẹp hơn:

tên biến= input(">>")

Ví dụ, chúng ta có chương trình nhập tên tuổi và in ra màn hình như sau:

print("Hay nhap ten cua ban : ")
name=input(">>")

print("Hay nhap tuoi cua ban : ")
old=input(">>")

user = "\n Ten ban : " + name + "\n Tuoi ban : " +old
print(user)

Hãy lưu lại chương trình trên với tên user.py và chạy trên Anaconda Prompt. Kết quả sẽ như sau:

Nhập biến trong python

Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Mặc dù hàm input() trả về một chuỗi (string), nhưng trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi kiểu dữ liệu của biến nhập. Ví dụ, nếu bạn muốn thực hiện các phép tính số học với giá trị nhập, bạn cần chuyển đổi chuỗi thành số nguyên hoặc số thực. Để thực hiện điều này, bạn có thể sử dụng các hàm chuyển đổi kiểu như int() hoặc float(). Dưới đây là ví dụ:

age_str = input("Nhập tuổi của bạn: ")
age = int(age_str)

Trong ví dụ này, chúng ta nhập tuổi dưới dạng chuỗi và sau đó chuyển đổi nó thành một số nguyên bằng cách sử dụng hàm int(). Bây giờ, biến age chứa giá trị tuổi dưới dạng số nguyên.

Xử lý ngoại lệ

Khi bạn nhập dữ liệu từ người dùng, có thể xảy ra các tình huống ngoại lệ, chẳng hạn như người dùng nhập dữ liệu không phải là số trong trường hợp chúng ta mong đợi một số. Điều này có thể gây ra lỗi trong chương trình. Để xử lý tình huống này, bạn có thể sử dụng câu lệnh điều kiện và xử lý ngoại lệ. Dưới đây là một ví dụ:

age_str = input("Nhập tuổi của bạn: ")
try:
age = int(age_str)
except ValueError:
print("Dữ liệu nhập không phải là số nguyên.")

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng một khối try...except để bao quanh việc chuyển đổi kiểu dữ liệu. Nếu việc chuyển đổi không thành công (do người dùng đã nhập dữ liệu không phải số nguyên), chương trình sẽ in ra một thông báo lỗi.

Sử dụng biến nhập từ người dùng

Biến mà bạn nhập từ người dùng có thể được sử dụng trong các phép tính hoặc đối chiếu trong chương trình của bạn. Dưới đây là một ví dụ:

length_str = input("Nhập chiều dài của hình chữ nhật: ")
width_str = input("Nhập chiều rộng của hình chữ nhật: ")

length = float(length_str)
width = float(width_str)

area = length * width
print("Diện tích hình chữ nhật là:", area)

Trong ví dụ này, chúng ta nhập chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật từ người dùng, chuyển đổi chúng thành số thực và sau đó tính diện tích của hình chữ nhật bằng cách nhân chiều dài và chiều rộng.

Lưu ý về an toàn dữ liệu

Khi làm việc với dữ liệu nhập từ người dùng, luôn cần cân nhắc về an toàn dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn xây dựng ứng dụng web hoặc các ứng dụng liên quan đến bảo mật. Dữ liệu nhập từ người dùng có thể chứa mã độc, và việc không kiểm tra hoặc làm sạch dữ liệu có thể dẫn đến các lỗ hổng bảo mật. Python có thư viện và cách tiếp cận để xử lý an toàn dữ liệu, ví dụ như sử dụng thư viện escape để loại bỏ mã độc.

Tổng kết

Nhập biến trong Python là một phần quan trọng của lập trình, cho phép chương trình tương tác với người dùng và nhận dữ liệu đầu vào. Hàm input() là một công cụ mạnh mẽ để thực hiện việc này, và bạn có thể sử dụng các phép chuyển đổi kiểu dữ liệu và xử lý ngoại lệ để làm cho chương trình của bạn mạnh mẽ và an toàn hơn. Tuy nhiên, luôn cần cân nhắc về an toàn dữ liệu khi làm việc với dữ liệu nhập từ người dùng để tránh các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/bien-trong-python/nhap-bien-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.