Lệnh continue trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lệnh continue trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách sử dụng lệnh continue trong python. Bạn sẽ học được cách dùng lệnh continue để bỏ qua lượt lặp hiện tại của vòng lặp trong python sau bài học này.

Lệnh continue trong python

Lệnh continue trong python được sử dụng để bỏ qua lượt lặp hiện tại và bắt đầu lượt lặp kế tiếp của vòng lặp trong python . Các vòng lặp trong python như vòng lặp while hoặc vòng lặp for sẽ bỏ qua lượt lặp hiện tại khi lệnh continue được thực hiện. Tất cả các xử lý còn lại đằng sau lệnh continue trong lượt lặp hiện tại đều bị bỏ qua và chương trình bắt đầu lượt lặp kế tiếp.

Câu lệnh continue trong python được sử dụng kết hợp với câu lệnh if trong python và được miêu tả trong khối lệnh while hoặc khối lệnh for với cú pháp sau đây:

for biến in đối-tượng-có-nhiều-phần-tử :
    Câu lệnh trước continue 1
    Câu lệnh trước continue 2
    if biểu-thức-điều-kiện-if:
        continue
    Câu lệnh sau continue 3
    Câu lệnh sau continue 4

Sơ đồ khối của lệnh continue trong python như sau:
Lệnh continue trong python

Sử dụng lệnh continue bỏ qua lượt lặp hiện tại trong vòng lặp for python

Chúng ta sử dụng lệnh continue để bỏ qua lượt lặp hiện tại trong vòng lặp for python và thực hiện các lượt lặp kế tiếp. Lệnh while sẽ bỏ qua lượt lặp while hiện tại khi lệnh continue được thực hiện, tất cả các xử lý sau lệnh continue đều bị bỏ qua và chương trình bắt đầu một lượt lặp mới.

Ví dụ, chúng ta tính tổng số nguyên dương khác 2 và nhỏ hơn 5 như sau:

sum = 0
for i in range(0,5):
if i == 2:
continue
sum += i
print(i)
print("Tổng = ",sum)
#> 0
#> 1
#> 3
#> 4
#> Tổng = 8

Bạn có thể thấy lượt lặp với số 2 đã được bỏ qua, số 2 không được tính vào tổng chung và cũng không được in ra màn hình.

Về cách sử dụng vòng lặp for, hãy xem chi tiết tại bài viết Vòng lặp for trong python

Sử dụng lệnh continue để bỏ qua lượt lặp hiện tại trong vòng lặp while python

Chúng ta sử dụng lệnh continue để bỏ qua lượt lặp hiện tại trong vòng lặp while python và thực hiện các lượt lặp kế tiếp. Lệnh while sẽ bỏ qua lượt lặp while hiện tại khi lệnh continue được thực hiện, tất cả các xử lý sau lệnh continue đều bị bỏ qua và chương trình bắt đầu một lượt lặp mới.
Ví dụ, chúng ta tính tổng số nguyên dương khác 2 và nhỏ hơn 5 như sau:

num = 0
sum = 0
while num < 5:
if num == 2:
num += 1
continue
print(num)
sum += num
num += 1
print("Tổng = ",sum)
#> 0
#> 1
#> 3
#> 4
#> Tổng = 8

Bạn có thể thấy lượt lặp với số 2 đã được bỏ qua, số 2 không được tính vào tổng chung và cũng không được in ra màn hình.

Về cách sử dụng vòng lặp while, hãy xem chi tiết tại bài viết Vòng lặp while trong python

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng lệnh continue trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/lenh-continue-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.