Lệnh break trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lệnh break trong python

Hướng dẫn cách sử dụng lệnh break trong python. Bạn sẽ học được cách dùng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp trong python sau bài học này.

Lệnh break trong python

Lệnh break trong python được sử dụng để thoát khỏi vòng lặp trong python. Các vòng lặp trong python như vòng lặp while hoặc vòng lặp for sẽ buộc phải kết thúc khi câu lệnh break được thực thi.

Câu lệnh break trong python được sử dụng kết hợp với câu lệnh if trong python và được miêu tả trong khối lệnh while hoặc khối lệnh for với cú pháp sau đây:

while biểu-thức-điều-kiện-while :
    Câu lệnh 1
    Câu lệnh 2
    if biểu-thức-điều-kiện-if:
        break

Sơ đồ khối của lệnh break trong python như sau:
Lệnh break trong python

Sử dụng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp for trong python

Chúng ta sử dụng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp for trong python theo điều kiện mà bạn muốn. Lệnh for sẽ dừng lại khi lệnh break được thực hiện, tất cả các xử lý sau lệnh break cũng như các lượt lặp còn lại trong lệnh for đều bị dừng giữa chừng.

Ví dụ, chúng ta dừng lệnh tính tổng một dãy số nguyên dương nhỏ hơn 10 khi tổng đó lớn hơn 5 như sau:

sum = 0
for num in range(0,10):
print(num)
sum += num
if sum > 5:
break
print("Tổng = ",sum)
#> 0
#> 1
#> 2
#> 3
#> Tổng = 6

Về cách sử dụng vòng lặp for, hãy xem chi tiết tại bài viết Vòng lặp for trong python

Sử dụng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp while trong python

Chúng ta sử dụng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp while trong python theo điều kiện mà bạn muốn. Lệnh while sẽ dừng lại khi lệnh break được thực hiện, tất cả các xử lý sau lệnh break cũng như các lượt lặp còn lại trong lệnh while đều bị dừng giữa chừng.
Ví dụ, chúng ta dừng lệnh tính tổng một dãy số nguyên dương nhỏ hơn 10 khi tổng đó lớn hơn 5 như sau:

num = 0
sum = 0
while num < 10:
print(num)
sum += num
num += 1
if sum > 5:
break
print("Tổng = ",sum)
#> 0
#> 1
#> 2
#> 3
#> Tổng = 6

Về cách sử dụng vòng lặp while, hãy xem chi tiết tại bài viết Vòng lặp while trong python

Lại nữa, câu lệnh break thường được sử dụng kết hợp với vòng lặp while True để thoát khỏi một vòng lặp vô hạn trong python. Ví dụ chúng ta sử dụng vòng lặp while True trong ví dụ trên như sau:

num = 0
sum = 0
while True:
print(num)
sum += num
num += 1
if sum > 5:
break
print("Tổng = ",sum)
#> 0
#> 1
#> 2
#> 3
#> Tổng = 6

Về cách sử dụng vòng lặp while True, hãy xem chi tiết tại bài viết Vòng lặp while True trong python

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng lệnh break trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/lenh-break-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.