Lấy dữ liệu trong textbox JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy dữ liệu trong textbox JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách lấy dữ liệu trong textbox JavaScript. Textbox là một loại input và bạn sẽ biết cách lấy giá trị của input textbox bằng thuộc tính value trong JavaScript sau bài học này.

Tạo textbox trong HTML

Để tạo textbox trong HTML, chúng ta sử dụng tới thẻ input có thuộc tính text như sau:

<input type="text">

Chúng ta có thể chỉ định chiều rộng của textbox với thuộc tính size, hoặc giá trị ban đầu với thuộc tính value như sau:

<input type="text" size="60" value="Nhập tên">

Chúng ta cũng có thể sử dụng kèm thẻ label để hiển thị dòng ký tự phía trước textbox như sau:

<input type="text" size="60" value="Nhập tên">

Lấy dữ liệu trong textbox JavaScript

Để lấy dữ liệu trong input textbox JavaScript, chúng ta sử dụng tới thuộc tính value của HTMLInputElement Object, là đối tượng đại diên cho input Element với cú pháp sau đây:

element.value

Trong đó element là Element chỉ đến textbox được lấy từ trong DOM thông qua một số phương thức, ví dụ như getelementbyid chẳng hạn.

Ví dụ, để lấy dữ liệu trong textbox có id = mytext, chúng ta viết như sau:

let element = document.getElementById('mytext');
console.log(element.value);

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể gán giá trị cho thẻ input textbox trong Javascript sau khi lấy Element chỉ đến textbox đó như sau:

let element = document.getElementById('mytext');
element.value = 'Tạm biệt';

Sau đây hãy cùng xem demo lấy dữ liệu trong textbox JavaScript với mã HTML dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sample</title>
</head>
<body>

<p>Sample</p>

<p>
<label>Họ tên: <input type="text" id="nameText"></label>
<input type="button" value="Check" id="checkButton">
<input type="button" value="Change" id="changeButton">
</p>

<p id="msg"></p>

<script>
function butonClick(){
msg.innerText = 'Xin chào bạn ' + nameText.value;
}

function changeClick(){
nameText.value = 'Suzuki';
}

let nameText = document.getElementById('nameText');
let msg = document.getElementById('msg');

let checkButton = document.getElementById('checkButton');
checkButton.addEventListener('click', butonClick);


let changeButton = document.getElementById('changeButton');
changeButton.addEventListener('click', changeClick);

</script>

</body>
</html>

Với mã lệnh này, chúng ta đã tạo ra một textbox để nhập dữ liệu, một nút check để lấy dữ liệu đã nhập trong textbox, và một nút change để thay đổi giá trị trong textbox.

Lấy dữ liệu trong textbox JavaScript

Bạn có thể nhập dữ liệu vào textbox, sau đó lấy dữ liệu đã nhập trong textbox bằng cách click vào nút check như sau:

Lấy dữ liệu trong textbox JavaScript

Bạn cũng có thể thay đổi giá trị trong textbox bằng cách click vào nút Change như sau:

Thay đổi giá trị trong textbox JavaScript

Bắt sự kiện textbox trong JavaScript

Khi chúng ta nhập ký tự vào trong textbox, sự kiện input sẽ xảy ra. Và sau sau khi nhập dữ liệu vào textbox, nếu chúng ta nhấn Enter hoặc Tab để chuyển focus rời khỏi textbox, sự kiện change sẽ xảy ra.

Do vậy, chúng ta có thể bắt 2 sự kiện này để xử lý textbox.

Ví dụ với sự kiện change:

<label>Họ tên:<input type="text" id="nameText"></label>

<script>
function inputChange(){
// Các xử lý khi sự kiện change xảy ra.
}

let nameText = document.getElementById('nameText');
nameText.addEventListener('change', inputChange);
</script>

Hoặc với sự kiện input:

<label>Họ tên:<input type="text" id="nameText"></label>

<script>
function inputChange(){
// Các xử lý khi sự kiện input xảy ra.
}

let nameText = document.getElementById('nameText');
nameText.addEventListener('input', inputChange);
</script>

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy dữ liệu trong textbox JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/form-trong-javascript/lay-du-lieu-trong-textbox-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.