Upload file bằng JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Upload file bằng JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách upload file bằng JavaScript. Bạn sẽ biết cách upload file cũng như cách lấy các thông tin của file upload như đường dẫn, ngày sửa đổi cuối cùng, kích thước file và kiểu MIME của file bằng JavaScript sau bài học này.

Tạo hộp thoại Upload file trong HTML

Để tạo hộp thoại Upload file trong HTML, chúng ta sử dụng tới thẻ input với thuộc tính type có giá trị bằng file như sau:

<input type="file">

Khi click vào nút Chọn tệp, một hộp thoại giúp người dùng chọn file muốn upload sẽ hiện ra. Lưu ý giao diện của hộp thoại này sẽ tuỳ thuộc vào môi trường của bạn. Ví dụ với máy của Kiyoshi dùng môi trường tiếng Nhật nên hộp thoại sẽ như sau:
Tạo hộp thoại Upload file trong HTML

Về mặc định thì hộp thoại upload file chỉ có thể upload một file duy nhất, tuy nhiên chúng ta có thể thiết lập thêm thuộc tính multiple để có thể upload nhiều file cùng một lúc như sau:

<input type="file" multiple>

Chúng ta cũng có thể chỉ định thuộc tính accept để giới hạn tên file sẽ hiển thị khi mở hộp thoại Upload file như sau:

<input type="file" accept=".jpg, .png, .gif">

Lấy đường dẫn file Upload bằng JavaScript

Sau khi Upload file, để lấy thông tin về file vừa được upload, chúng ta sử dụng tới thuộc tính value của HTMLInputElement Object, là đối tượng đại diên cho input Element với cú pháp sau đây:

element.value

Trong đó element là Element chỉ đến hộp thoại Upload file được lấy từ trong DOM thông qua một số phương thức, ví dụ như getelementbyid chẳng hạn.

Thuộc tính element.value sẽ trả về một đường dẫn chứa tên của file vừa được upload. Trong trường hợp upload đồng thời nhiều file, thì chỉ có tên file đầu tiên s được trả về. Và nếu không có file nào được lựa chọn, một giá trị là ký tự trống sẽ được trả về.

Ví dụ, để lấy thông tin file được upload bằng hộp thoại Upload file có id = "myfile", chúng ta viết như sau:

let element = document.getElementById('myfile');
console.log(element.value);

Lưu ý là vì các lý do bảo mật mà đường dẫn trả về từ thuộc tính element.value là một fake path, đường dẫn này khác với đường dẫn thực tế của file được chọn. Đường dẫn này có dạng như sau:

C:\fakepath\filename

Và cũng vì các lý do bảo mật mà chúng ta không thể thay đổi giá trị element.value của file mới up bằng JavaScript được.

Lấy danh sách các file upload và thông tin của chúng bằng JavaScript

Để lấy danh sách các file được upload bằng JavaScript, chúng ta sử dụng thuộc tính files với cú pháp sau:

element.files

Giá trị trả về sẽ là một FileList Object chứa toàn bộ các file được upload. Các file này có thể được tham chiếu thông qua giá trị index của chúng bên trong FileList.

Khi tham chiếu tới mỗi file này, chúng ta có thể lấy các thông tin khác như ngày sửa đổi cuối cùng của file, kích thước file và kiểu MIME của chúng chẳng hạn thông qua các thuộc tính của FileList Object như sau:

Tên thuộc tínhCách dùng
File.lastModifiedDateNgày sửa đổi cuối cùng
File.nameTên file
File.sizeKích thước (byte)
File.typeKiểu MIME

Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp để tham chiếu và lấy ra thông tin của từng file được upload như sau:

let element = document.getElementById('myfile');
let files = element.files;

for(let i = 0 ; i < files.length ; i++){
console.log(files[i].name);
}

Sau đây hãy cùng xem demo lấy giá trị của file được Upload file JavaScript với mã HTML dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sample</title>
</head>
<body>

<p>Sample</p>

<div>
<input type="file" id="fileBox" multiple >
</div>

<div>
<input type="button" value="Check" id="checkButton">
</div>

<script>
function butotnClick(){
console.log('value: ' + fileBox.value);

let files = fileBox.files;

for(let i = 0 ; i < files.length ; i++){
console.log('File thứ ' +(i + 1));
console.log('name: ' + files[i].name);
console.log('size: ' + files[i].size);
console.log('type: ' + files[i].type);
}
}

let fileBox = document.getElementById('fileBox');

let checkButton = document.getElementById('checkButton');
checkButton.addEventListener('click', butotnClick);
</script>

</body>
</html>

Với mã lệnh này, chúng ta đã tạo ra một hộp thoại Upload file. Sau khi click vào nút Chọn tệp, chúng ta có thể chọn nhiều file để upload như sau:

Upload file bằng JavaScript

Sau khi hoàn thành upload file, hãy click vào nút Check, khi đó các file đã upload cùng thông tin của chúng sẽ được xuất ra console như sau:

Upload file bằng JavaScript

Bắt sự kiện Upload file trong JavaScript

Khi chúng ta chọn một file nào đó trong hộp thoại Upload file, sự kiện change sẽ xảy ra.

Do vậy, chúng ta có thể bắt sự kiện này để xử lý Upload file bằng JavaScript như sau:

<input type="file" id="myfile">

<script>
function inputChange(){
// Các xử lý khi sự kiện change xảy ra.
}

let myfile = document.getElementById('myfile');
element.addEventListener('change', inputChange);
</script>

Sau đây hãy cùng xem demo về cách bắt sự kiện Upload file trong JavaScript. Chúng ta sẽ lấy thông tin của file được upload sau khi bắt sự kiện upload như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sample</title>
</head>
<body>

<p>Sample</p>

<div>
<input type="file" id="fileBox" multiple >
</div>

<p id="msg"></p>

<script>
function changeFile(){
let files = fileBox.files;
let filenames = "";

for(let i = 0 ; i < files.length ; i++){
if (i > 0){
filenames += ', ';
}

filenames += files[i].name;
}

msg.innerText = 'Tên file được chọn: ' + filenames;
}

let fileBox = document.getElementById('fileBox');
fileBox.addEventListener('change', changeFile);
let msg = document.getElementById('msg');
</script>

</body>
</html>

Với mã lệnh này, chúng ta đã tạo ra một hộp thoại dùng để upload file.

Và khi chúng ta chọn một file nào đó từ hộp thoại này, sự kiện change sẽ xảy ra giúp chúng ta xử lý và lấy ra thông tin tên file được upload như sau:

Upload file bằng JavaScript

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách Upload file bằng JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/form-trong-javascript/upload-file-bang-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.