textContent trong JavaScript và cách lấy hoặc thiết lập giá trị text của Node | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

textContent trong JavaScript và cách lấy hoặc thiết lập giá trị text của Node

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách sử dụng textContent trong JavaScript. Bạn sẽ biết cách sử dụng thuộc tính textContent để lấy cũng như thiết lập giá trị text của một Node chỉ định sau bài học này.

textContent trong JavaScript và cách lấy giá trị text của Node

Cú pháp

textContent trong JavaScript là một thuộc tính của Node Object, có tác dụng lấy giá trị được nối của tất cả các text có trong một Node và các Node con cháu của nó.

Cú pháp sử dụng thuộc tính textContent trong JavaScript để lấy giá trị text như sau:

node.textContent

Bảng textContent trong JavaScript

Thuộc tính textContent trả về kết quả là một DOMString, và giá trị trả về sẽ tuỳ thuộc vào kiểu nodeType như bảng textContent dưới đây:

Node TypetextContentÝ nghĩa
1 ELEMENT_NODE*1Node phần tử
2 ATTRIBUTE_NODE*1Node thuộc tính
3 TEXT_NODENode.nodeValueNode văn bản
4 CDATA_SECTION_NODENode.nodeValueNode SECTION của CDATA
5 ENTITY_REFERENCE_NODE*1Node tham chiếu thực thể
6 ENTITY_NODE*1Node khai báo thực thể
7 PROCESSING_INSTRUCTION_NODENode.nodeValueNode hướng dẫn xử lý
8 COMMENT_NODENode.nodeValueNode comment
9 DOCUMENT_NODEnullNode tài liệu
10 DOCUMENT_TYPE_NODEnullNode loại tài liệu
11 DOCUMENT_FRAGMENT_NODE*1Node đoạn tài liệu
12 NOTATION_NODE*1Node ký hiệu

Đối với các cột ghi *1 ở trên, toàn bộ giá trị textContent của các Node con cháu của Node chỉ định (trừ COMMENT_NODE và PROCESSING_INSTRUCTION_NODE) sẽ được liên kết thành một chuỗi string và được trả về.

Đối với các cột ghi Node.nodeValue thì giá trị nodeValue của Node chỉ định sẽ được trả về. Xem thêm giá trị nodeValue của từng loại Node tại bài viết nodeValue trong JavaScript.

Ví dụ

Ví dụ cụ thể, hãy xem cách sử dụng textContent đối với Node có tag là div ở dưới đây:

<div>
<p>Ninh Bình</p>
<p>Shop mẹ và bé</p>
</div>

Với Node này sẽ bao gồm 5 Node con như sau:

  1. Node trống #text tạo bởi ký tự xuống dòng + ký tự trống
  2. Node p của <p>Ninh Bình</p> chứa Node con kiểu text (Ninh Bình)
  3. Node trống #text tạo bởi ký tự xuống dòng + ký tự trống
  4. Node p của <p>Shop mẹ và bé</p> chứa Node con kiểu text (Shop mẹ và bé)
  5. Node trống #text tạo bởi ký tự trống

Khi đó, toàn bộ giá trị text của các Node con này sẽ được lấy và liên kết lại thành một chuỗi string, tạo thành kết quả thuộc tính textContent của Node div này.

Trong các Node p, lại chứa Node con là một Text Node, do vậy kết quả thuộc tính textContent của Node p chính là chuỗi string tạo bởi sự liên kết của giá trị thuộc tính textContent của Text Node này.

Node trống cũng thuộc kiểu Text Node, do đó giá trị thuộc tính textContent của các Node trống cũng sẽ được lấy. Các Node trống này được tạo bởi một ký tự trống và một ký tự xuống dòng, nên các text ký tự trống và xuống dòng cũng sẽ đươc liên kết và lấy trong kết quả.

Và cuối cùng, giá trị thuộc tính textContent của Node div sẽ trở thành như sau:


Ninh Bình
Shop mẹ và bé

Mã mẫu 1

Kết hợp với phân tích ở ví dụ trên, hãy cùng xem cách dùng textContent để lấy giá trị text của một Node chỉ định như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Ví dụ minh hoạ cách dùng textContent </title>
</head>
<body>

<p>Kế hoạch mua sắm</p>

<div id="box">
<p>Ninh Bình</p>
<p>Shop mẹ và bé</p>
</div>

<button onClick="getElements();">Click và lấy giá trị text Node</button>

<script>
function getElements(){
let element = document.getElementById('box');
console.log('-- start --');
console.log(element.textContent);
console.log('-- end --');
}
</script>
</body>
</html>

Trong mã HTML ở trên, sau khi click vào nút thì Element có thuộc tính id="box" sẽ được lấy thông qua phương thức getElementById. Sau đó bằng cách dùng thuộc tính textContent, chúng ta đã lấy giá trị text của Node này rồi xuất ra màn hình console như sau:

textContent trong JavaScript.

Mã mẫu 2

Hãy cùng xem thêm một ví dụ nữa về cách dùng textContent để lấy giá trị text của một Node chỉ định. Lần này chúng ta sẽ lấy giá trị text của tagname body như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Ví dụ minh hoạ cách dùng textContent </title>
</head>
<body>

<p>Kế hoạch mua sắm</p>

<div id="box">
<p>Ninh Bình</p>
<p>Shop mẹ và bé</p>
</div>

<button onClick="getElements();">Click và lấy giá trị text Node</button>

<script>
function getElements(){
let elements = document.getElementsByTagName('body');
console.log('-- start --');
console.log(elements[0].textContent);
console.log('-- end --');
}
</script>
</body>
</html>

Do ngoài Node div thì các Node khác như Node button hay script cũng nằm trong tagname body, nên nên kết quả ngoài phần giá trị textContent của div tìm được ở ví dụ trên thì các giá trị textContent khác cũng sẽ được liên kết và xuất ra màn hình console như sau:

textContent trong JavaScript.

textContent trong JavaScript và cách thay đổi giá trị text của Node

Cú pháp

Ngoài tác dụng lấy giá trị text thì chúng ta cũng có thể sử dụng textContent trong JavaScript để thay đổi giá trị text của Node chỉ định, với cú pháp như sau:

node.textContent = 'value'

Lưu ý, nếu dùng textContent để thay đổi giá trị text của Node chỉ định thì ngoài việc giá trị text của Node này sẽ được thay đổi, thì toàn bộ các Node con cháu của nó sẽ bị xoá đi khỏi DOM.

Ngoài ra, giá trị value nếu chứa các ký tự đặc biệt biểu thị tag của HTML (ví dụ như <p> hoặc <strong>) thì các tag này cũng chỉ được coi như là một chuỗi ký tự bình thường mà thôi.

Mã mẫu 1

Hãy cùng tìm hiểu cách thay đổi giá trị text của Node chỉ định bằng thuộc tính textContent trong ví dụ sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Ví dụ minh hoạ cách dùng textContent </title>
</head>
<body>

<p>Kế hoạch mua sắm</p>

<div id="box">
<p>Ninh Bình</p>
<p>Shop mẹ và bé</p>
</div>

<button onClick="getElements();">Click và thay đổi giá trị text Node</button>

<script>
function getElements(){
let element = document.getElementById('box');
element.textContent = "Đi Hà Nội";
}
</script>
</body>
</html>

Trong mã HTML ở trên, sau khi click vào nút thì Node có thuộc tính id="box" sẽ được lấy thông qua phương thức getElementById. Sau đó khi sử dụng thuộc tính textContent để thiết lập một giá trị mới cho Node này thì toàn bộ Node con cháu ban đầu của nó đều bị xoá đi, và thay thế bằng giá trị mới như sau:

textContent trong JavaScript.

Mã mẫu 2

Một ví dụ khác khi chỉ định giá trị của value chứa các ký tự đặc biệt như thẻ tag của HTML.

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Ví dụ minh hoạ cách dùng textContent </title>
</head>
<body>

<p>Kế hoạch mua sắm</p>

<div id="box">
<p>Ninh Bình</p>
<p>Shop mẹ và bé</p>
</div>

<button onClick="getElements();">Click và thay đổi giá trị text Node</button>

<script>
function getElements(){
let element = document.getElementById('box');
element.textContent = " <p> Đi <strong> Hà Nội </strong> </p>";
}
</script>
</body>
</html>

Các ký tự này sẽ chỉ được coi là ký tự bình thường khi thay thế giá trị textContent mà thôi.

textContent trong JavaScript.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng textContent trong JavaScript để lấy và thay đổi giá trị của một Node chỉ định rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/dom-trong-javascript/textcontent-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.